Luonnonfilosofian seura

In English


2020

32. toimintavuosi

Puheenjohtaja:
Tarkko Oksala
p. +358 44 5444 873
tarkko.oksala@gmail.com

Sihteeri:
Juha Samela
p. +358 50 5567 176
juha.samela@pivotal.fi

Hallitus:
Juha Himanka
Tarja Kallio-Tamminen (vpj)
Kari Kosonen (taloud)
Arto Mutanen
Tarkko Oksala (pj)
Eero Rauhala
Juha Samela (siht)
Esa Soini
Keijo Viitaharju

Pankkiyhteys:
Nordea Pankki Oyj
Helsinki-Kruununhaka
Tilinumero:
FI3510193000204652
Y-tunnus 1104153-7

Seuran jäsenmaksu 2020,
20 € (opiskelijat 10 €) maksetaan Seuran tilille viitenumerolla 20200.

LIITY JÄSENEKSI!

Hallitukset sivut

Luonnonfilosofian seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajien yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään. Seura on kiinnostunut eri tieteenalojen saavutuksista sekä teorioista jotka pyrkivät kuvaamaan todellisuutta ennakkoluulottomasti eri näkökulmista.  Seura ei sitoudu kritiikittä vallitseviin paradigmoihin eikä fysikalistiseen viitekehykseen vaan on avoin perustelluille vaihtoehdoille, joissa ilmaistaan selkeästi ja kokonaisvaltaisesti teorian metafyysinen ydin eli sen taustaoletukset, sekä sen empiirinen kattavuus eli mitä se ennustaa tai selittää. Seuran säännöt.

Kokoukset. Päämääränsä toteuttamiseksi Seura järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä konferensseja. Seura kokoontuu syys- ja kevätkaudella esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin joka toinen tiistai, yleensä klo. 18:15-20:00 Tieteiden talon salissa 505, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Yleisöllä on näihin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Seura järjestää myös laaja-alaisia poikkitieteellisiä symposioita, luentosarjoja ja teemailtoja. Alla on luettelo Seuran tulevista tilaisuuksista. Katso myös luettelo menneistä tilaisuuksista. Useista tilaisuuksista on audio- tai videotaltiointi. Voit myös osallistua keskusteluun Seuran Facebook-ryhmässä.

Historia. Seura sai alkunsa Helsingin yliopiston ydinfysiikan professori K.V. Laurikaisen 1980-luvulla pitämistä seminaareista. Seuran toiminnasta julkaistiin vuonna 2015 perustajalleen K.V. Laurikaiselle omistettu 25-vuotishistoria, joka on saatavissa kovakantisena Tiedekirjan myymälästä sekä e-kirjana. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Jäsenet. Liity jäseneksi. Jos olet Seuran jäsen ja sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai et ole saanut Seuran sähköpostitiedotteita viime kuukausina, ilmoita sähköpostiosoitteesi Seuran sihteerille. Seurassa oli vuoden 2018 lopussa 163 jäsentä. Tietosuojaseloste.

Mitä on luonnonfilosofia? Luonnonfilosofian keskeinen tehtävä on muodostaa ymmärrettävä todellisuuskuva: ymmärtää todellisuutemme olemusta ja käyttäytymistä, ja ymmärtää ihmisen rooli siinä. Luonnonfilosofia toteuttaa tätä tehtävää pyrkimällä laaja-alaisesti analysoimaan ja ymmärtämään luonnontieteiden (kuten fysiikka, biologia, kemia, neurotieteet) teorioiden perustana olevia filosofisia lähtöolettamuksia (postuloituja luonnolakeja, aksioomeja, selittämättömiä selittäjiä), niiden käytettämiä matemaattisia ja muita malleja sekä teorioiden tuottamia tuloksia ja johtopäätöksiä todellisuutemme luonteesta. Luonnonfilosofisesta näkökulmasta filosofian ja luonnontieteen erillään oleminen ei ole maailman ymmärtämisen ja tieteellisen maailmankuvan kehityksen kannalta optimaalista. Luonnonfilosofiassa filosofia ja luonnontietede ovat yhdessä ja täydentävät toisiaan: filosofisella pohdinnalla ja analyysillä on paljon annettavaa luonnontieteiden perusteiden selvittämisessä; yhtä lailla, luonnontieteen tuloksilla on paljon annettavaa filosofialle.


Kevään 2020 ohjelma


21.01.2020
18.15-20.00

sali 505
Prof. Mikael Fortelius: Romahtaako biosfääri? Entä sitten? AUDIO. Luonnon monimuotoisuuden yhä selvemmin havaittu nopea väheneminen on nousemassa ihmiskunnan ehkä suurimmaksi haasteeksi. Tämän muutoksen luonne ja sen suhde geologisen menneisyyden biosfäärin suuriin murroksiin on myös teoreettisesti mielenkiintoinen kysymys. Esitelmässäni pyrin valottamaan asiaa sekä havaintojen että teorian kannalta. Selostan myös hieman omaa historiaani tutkijana tämän ongelman parissa.
04.02.2020
18.15-20.00

sali 505
Antti Hautamäki: Näkökulmarelativismi - Tiedon suhteellisuuden ongelma. PRESENTAATIO. AUDIO. Näkökulmarelativismi on uusi lähestymistapa tiedon relatiivisuuteen. Sen mukaan näkökulmat vaikuttavat siihen, mitä pidetään totena, oikeutettuna ja todellisena. Katselemme maailmaa aina omasta näkökulmastamme, mutta voimme myös muuttaa näkökulmiamme reflektion, kommunikaation ja kokemusten perusteella. Luennolla esitellään näkökulmarelativismin keskeiset teesit ja argumentit. On väitetty, että relativismi olisi jotenkin syypää totuuden jälkeiseen aikeen. Näin ei ole, pikemminkin näkökulmarelativismi auttaa meitä ymmärtämään mistä totuuden jälkeisessä ajassa on kysymys. 
18.02.2020
18.15-20.00

sali 505

Teemailta: Hiukkasfysiikka. VIDEO

Kimmo Tuominen: Alkeishiukkasfysiikan standardimalli. Hiukkasfysiikan Standardimalli on kvanttikenttäteoria, joka kuvaa tunnettujen alkeishiukkasten vahvan, heikon ja sähkömagneettisen vuorovaikutuksen. Esitelmässäni käsittelen Standardimallin teoreettista rakennetta ja hiukkasfysiikan kokeita, joiden avulla Standardimallin mukainen ymmärrys aineen rakenteesta on vahvistettu. Lisäksi tarkastelen syitä, joiden perusteella Standardimallia voidaan joutua tulevaisuudessa laajentamaan.

Ari Lehto: Kommenttipuheenvuoro -näkemyksiä muustakin kuin hiukkasfysiikasta. PRESENTAATIO. Tuon esiin joitain alkeishiukkasfysiikan standardimallin ongelmia, ja arvostelen yleisesti nykyfysiikan taustalla olevaa ideologiaa ja metodologiaa.

03.03.2020 18.15-20.00
sali 505
Tarkko Oksala: Suunnittelumatematiikka. Esityksen tarkoitus on kuvata suunnittelumatematiikka, joka differentioituu kaiken aikaa. Lähestyminen perustuu kyselemisen sekä analyysin ja synteesin menetelmien rinnakkais-käytölle. Toiseksi on määritelty, mitä ovat suunnittelu, matematiikka ja suunniteltavat ilmiöt. Tämän jälkeen on tarkasteltu ympäristöä,
toimintaa ja kulttuuria haasteina matematiikan tukemalle suunnittelulle. Lopuksi luonnehditaan millaista matematiikkaa ja alan opetusta tulee suunnitella nykyisessä maailman tilassa. Tämä kaikki esitetään synteettisin painotuksin.


Luonnonfilosofian seuran loppukevään 2020 ohjelma ja kevätkokous on peruttu Koronaepidemian vuoksi. Esitelmät siirtyvät pidettäviksi ensi syksynä 2020. Ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin. Syksyn ohjelmaa odotellessa, katso luettelo menneistä tilaisuuksista, sekä tilaisuuksien audio- ja videotaltioinnit.

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy