Luonnonfilosofian seura

In English


2016

28. toimintavuosi

Puheenjohtaja:
Tuomo Suntola
p. +358 45 6797 819
tuomo.suntola@sci.fi

Sihteeri:
Juha Samela
p. +358 50 5567 176
juha.samela@pivotal.fi

Hallitus 2015:
Tuomo Suntola (pj)
Tarkko Oksala (vpj)
Juha Samela (siht)
Kari Kosonen (taloud)
Tarja Kallio-Tamminen
Antero Langinauer
Viljo Martikainen
Avril Styrman
Jyrki Tyrkkö

Pankkiyhteys:
Nordea Pankki Oyj
Helsinki-Kruununhaka
Tilinumero:
FI3510193000204652
Y-tunnus 1104153-7

Seuran jäsenmaksu 2016,
20 € (opiskelijat 10 €) maksetaan seuran tilille viitenumerolla 20161.

LIITY JÄSENEKSI!

Hallitukset sivut

Luonnonfilosofian seura — The Finnish Society for Natural Philosophy

Luonnonfilosofian seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajien yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään. Luonnonfilosofian seura on saanut alkunsa Helsingin yliopiston ydinfysiikan professori K.V. Laurikaisen 1980-luvulla pitämistä seminaareista. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, TSV:n, jäsen. Seura on toimii Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Seuran säännöt. Seuran toiminnasta julkaistiin vuonna 2015 perustajalleen K.V. Laurikaiselle omistettu 25-vuotishistoria, joka on saatavissa kovakantisena kirjana Tiedekirjan myymälästä, Snellmaninkatu 13, sekä ladattavissa e-kirjana, pdf.

Seura kokoontuu syys- ja kevätkaudella esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin joka toinen tiistai, yleensä klo. 18:15-20:00 Tieteiden talon salissa 505. Yleisöllä on näihin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Seura järjestää myös laaja-alaisia poikkitieteellisiä symposioita, luentosarjoja ja teemailtoja. Luettelo Seuran tilaisuuksista ja niissä pidetyistä esitelmistä löytyy sivulta Esitelmät.

Liity jäseneksi. Jos olet jäsen ja sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai et ole saanut seuran sähköpostitiedotteita viime kuukausina, voisitko ystävällisesti ilmoittaa sähköpostiosoitteesi seuran sihteerille.


Tulevia tapahtumia:

Marraskuu

1.11.  18.15 Hannu Toivonen: Laskennallinen luovuus

Voivatko koneet olla luovia? Laskennallinen luovuus on tieteenala, joka pyrkii tuottamaan luovia tietokoneita, analysoimaan koneluovuutta ja kuvailemaan sitä eri näkökulmista, sekä hyödyntämään luovia koneita erilaisissa sovelluksissa. Laskennallinen luovuus käsittelee niin tieteellisiä, filosofisia kuin taiteellisiakin kysymyksiä, ja sitä voidaan pitää tekoälyn yhtenä osa-alueena. (Voiko kone olla älykäs olematta luova? Tai luova olematta älykäs?)  Hannu Toivosen puheenvuorossa annetaan yleiskuva alueesta ja sen tutkimuskysymyksistä sekä esimerkkejä Hannun tutkimusryhmän tuloksista.

Hannu Toivonen on tietojenkäsittelytieteen professori Helsingin yliopistossa. Hänen tieteellinen uransa on sisältänyt tiedonlouhinnan ja datatieteen menetelmäkehitystä sekä erilaisia sovelluksia. Nykyisin Hannun tutkimuksen painopiste on laskennallisessa luovuudessa ja erityisesti datatieteeseen perustuvissa, luoviksi oppivissa menetelmissä.

Lisätietoja:
http://www.cs.helsinki.fi/hannu.toivonen/
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery

15.11.  18.15 Pentti Alanen: Kieli ja maailma

Tietoa ja tiedettä tuskin voisi olla olemassa ilman kieltä. Empiiristen tieteiden keskeisenä tavoitteena on saada maailmasta oikeita, totuudenmukaisia kuvia, jotka esitetään kielen tai matemaattisten kaavojen avulla. Kielen kuvateoria on Wittgensteinin Tractatuksen keskeinen teema. Hintikan mukaan kaksi näkemystä kielen luonteesta ovat käsitys kielestä kalkyylinä ja kielestä universaalisena mediumina. Suuri osa luonnontieteilijöistä, mutta myös monet filosofit pitävät kieltä kalkyylina, joka voi kuvata maailmaa objektiivisesti. Monien filosofien, esimerkkeinä Wittgenstein, Heidegger ja Gadamer, edustaman käsityksen mukaan kieli on kuitenkin riippuvuussuhteessa maailmaan sellaisella tavalla, että yleiset väittämät maailmasta eivät ole mahdollisia. Meillä ei tämän käsityksen mukaan ole käytössämme ”Arkhimedeen pistettä” tai ”Jumalan näkökulmaa”, vaan näemme maailman kantilaisittain, sellaisena kun se meille maailman ominaisuuksista riippuvaisina olioina ilmenee. Sekä luonnontieteiden että filosofian itseymmärrykselle olisi selkeyttävää, jos eri osapuolet ymmärtäisivät oikein toistensa näkökantoja kielen luonteesta.

29.11.  17.00 Syyskokous

    18.15 Salla-Maarit Volanen: Onko tietoisuustaitojen harjoittamisesta hyötyä koulumaailmassa?

Esityksessä FT, erikoistutkija Salla-Maarit Volanen Folkhälsanin tutkimuskeskuksesta ja Helsingin yliopistolta kertoo Suomen ensimmäisen tietoisuustaitojen vaikuttavuutta lasten ja nuorten parissa kartoittavan Terve Oppiva Mieli- tutkimushankkeen vaiheista, ensimmäisistä tuloksista ja tulevaisuuden suunnitelmista (https://terveoppivamieli.fi/).

Joulukuu
13.12.  18.15 Viljo Martikainen, Muisti, mieli ja tietoisuus.

Ihminen on evoluution fysikaalisten, kemiallisten, biologisten ja kulttuuristen prosessien tuotoksena muotoutunut biologinen, sosiaalinen ja rationaalinen eli mentaalisesti ohjautuva toimija. Tämän toimijan materiaalisesti, eli aika-avaruudessa ajan funktiona manifestoituva biologinen keho, sen aistielimet, ääreis- ja keskushermosto sekä aivojen muistiprosessit, tarjoavat toimijalle jatkuvan dynaamisen kytkeytymän ympäristöön ja sen muutoksiin.

Muistin kapasiteetti on lähes rajaton eli sen rajoja ei ole vielä löydetty. Muistikyky on myös hyvin varhainen piirre toimijain evoluutiossa.  Paleontologian professori Mikael Fortelius (HYO) vastasi kysymykseeni ja arveli, että ensimmäiset toimijat, jotka pystyivät hyödyntämään muistiaan tulkitessaan saamaansa aisti-informaation merkityksiä, esiintyivät jo prekambrisella aikakaudella eli n. 730 miljoonaa vuotta sitten.

Tuliko toimijoista muistin avulla subjekteja, jotka pystyivät hyödyntämään aikaisempia kokemuksiaan tilannerelevantilla tavalla eli liikkumaan muistin aikajanalla nykytilasta taakse ja eteenpäin? Onko subjekti olio, joka asuu aivojen muistiprosesseissa ja on siten yksilön fylogeneettisen ja ontogeneettisen historian tuotosta?

Tuleeko subjektista persoonallisuus, joka manifestoituu hänen kielessään ja käyttäytymisessään, jotka rakentuvat niiden arvojen ja normien soveltamiseen, jotka hän on historiansa aikana omaksunut?

Miten materiaaliset aivot ja toisaalta muisti, mieli ja tietoisuus liittyvät toisiinsa eli näihin ihmisen mentaalisen ulottuvuuden subsistoiviin elementteihin?


 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy