Luonnonfilosofian seura

In English


2015

27. toimintavuosi

Puheenjohtaja:
Tuomo Suntola
p. +358 45 6797 819
tuomo.suntola@sci.fi

Sihteeri:
Juha Samela
p. +358 50 5567 176
juha.samela@pivotal.fi

Hallitus 2015:
Tuomo Suntola (pj)
Tarkko Oksala (vpj)
Juha Samela (siht)
Kari Kosonen (taloud)
Tarja Kallio-Tamminen
Antero Langinauer
Viljo Martikainen
Avril Styrman
Jyrki Tyrkkö

Pankkiyhteys:
Nordea Pankki Oyj
Helsinki-Kruununhaka
Tilinumero:
FI3510193000204652
Y-tunnus 1104153-7

Hallitukset sivut

Luonnonfilosofian seura — The Finnish Society for Natural Philosophy

Luonnonfilosofian seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajien yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään. Luonnonfilosofian seura on saanut alkunsa Helsingin yliopiston ydinfysiikan professori K.V. Laurikaisen 1980-luvulla pitämistä seminaareista. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan, TSV:n, jäsen. Seura on toimii Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Seuran säännöt. Seuran toiminnasta julkaistiin vuonna 2015 perustajalleen K.V. Laurikaiselle omistettu 25-vuotishistoria, joka on ladattavissa e-kirjana, pdf.

Seura kokoontuu syys- ja kevätkaudella esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin joka toinen tiistai, yleensä klo. 18.15-20.00 Tieteiden talon salissa 505. Yleisöllä on näihin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Seura järjestää myös laaja-alaisia poikkitieteellisiä symposioita, luentosarjoja ja teemailtoja. Luettelo Seuran tilaisuuksista ja niissä pidetyistä esitelmistä löytyy sivulta Esitelmät.

Tulevia tapahtumia:


13.10.2015 klo 18:15-20:00 Tieteiden talo, sali 505
FT Juha Samela, Tietokonemallinnus fysiikan työvälineenä.
Tietokonemallinnuksesta on viime vuosikymmeninä kehittynyt merkittävä työväline fyysikoille. Sitä voi luonnehtia kokeiden tekemiseksi tietokoneella. Tietokonemallinnus ei kuitenkaan ole kokeellista tutkimusta, toisaalta se ei myöskään ole teoreettista fysiikkaa. Esityksessäni kerron esimerkkien avulla, mitä tietokonemallinnus on käytännön tutkimustyössä ja mihin sitä voi soveltaa. Luonnonfilosofian kannalta mielenkiintoinen sovellusalue on nanorakenteiden fysiikka, jossa kvanttimekaaninen tarkastelu ja perinteinen klassinen fysiikka kohtaavat. Tietokonemallinnus auttaa ainakin jossain määrin ymmärtämään, miten arkinen käsityksemme fyysisestä todellisuudesta perimmältään pohjautuu kvanttimekaaniseen todellisuuteen, jota emme aistein voi suoraan havaita. Tarkastelen esityksessä tietokonemallinnusta myös tieteen metodologian kannalta.

27.10.2015 klo 18:15-20:00 Tieteiden talo, sali 505
Prof. Kaarle Kurki-Suonio, Hahmottamisen dynamiikka empiirisen tieteen metodin perustana.

Pohdiskelen esityksessäni sitä ajatusta, että tieteen alku on ihmisen mielen rakenteeseen kuuluvassa hahmotuskyvyssä. Ihmisen asteittain hahmottuva tietoisuus olevasta ja omasta asemasta siinä syntyy mielen ja todellisuuden vuorovaikutuksesta. Tulkitsen empiirisen tieteen metodin syntyvän tämän vuorovaikutuksen hierarkkisesta kehityksestä empirian ja teorian vuorovaikutukseksi. Sen dynamiikka voidaan tarkastella kolmen kaksisuuntaisen prosessin, tieteellisen, teknologisen ja sosiaalisen, yhteenkietoutumana. Dynamiikan kuusi peruselementtiä, nuo kolme prosessia kaksine suuntineen, voidaan tunnistaa hahmotusprosessissa sen alkuvaiheista lähtien. Tällainen tulkinta tarjoaa kiitollisen lähtökohdan keskustelulle fysiikanopetuksesta.


10.11.2015 klo 16:15-20:00, Teemailta: Yleinen suhteellisuusteoria 100 v.

 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, 1. kerros Sali 104

16:15    Prof. Tapio Markkanen, Mitä tähdet kertoivat? Tähtitiede ja tieto maailmankaikkeudesta yleisen
              suhteellisuusteorian synnyn aikaan.

    Vuosisatojen aikana tähtitieteen tehtävä oli ollut selvittää, kuinka taivaankappaleet liikkuvat. Tieto aineen rakenteesta ja aineen ja säteilyn vuorovaikutuksesta teki 1900-luvun alussa mahdolliseksi kysyä, miten maailmankaikkeus ja sen osat ovat rakentuneet. Sen myötä myös maailmankaikkeuden kokonaiskehityksen pohtiminen tuli ajankohtaiseksi.
17:10    Dos. Hannu Kurki-Suonio, Yleisen suhteellisuusteorian synty ja sisältö.
    Pyrin kuvailemaan ymmärrettävästi, mistä yleisessä suhteellisuusteoriassa on kysymys (ja mistä siinä ei ole kysymys). Yleinen suhteellisuusteoria on Albert Einsteinin luomus, mutta kaikki Einsteinin pohdiskelu ei päätynyt sellaisenaan lopulliseen teoriaan.  Yleisen suhteellisuusteorian perusajatus on, että gravitaatio on perimmäiseltä luonteeltaan geometriaa. Painovoima ei ole todellinen voima, vaan näennäisvoima, jonka todellinen selitys on aika-avaruuden kaarevuus. Kerron myös joistakin klassisista ja moderneista yleisen suhteellisuusteorian testeistä.
18:00    Kahvitauko

18:20    TkT Tuomo Suntola, Entä, jos Einsteinilla olisi ollut käytössään tämän päivän instrumentit, havainnot
             
ja tiedot?
    Suhteellisuusteoriat konstruoitiin suhteellisuusperiaatteen ja ekvivalenssiperiaatteen pohjalta siten, että luonnonlait näkyisivät samanlaisina kaikissa liike- ja gravitaatiotiloissa. Testattavia luonnonlakeja olivat Newtonin liikelait, Maxwell’in yhtälöt ja interferenssiperiaatteella mitattu valon nopeus. Kaukoavaruus oletettiin yleisesti staattiseksi, atomien rakennetta eikä atomikelloja tunnettu. Mitä uusia näkökulmia nykyinen tietämys antaa perussuureiden hahmottamiseen ja määrittelyyn? Onko avaruuden geometria syy gravitaatioon vai seuraus gravitaatiosta? Vaikuttavatko liike ja gravitaatio aikaan vai atomikellon ominaistaajuuteen?
19:15    Keskustelu suhteellisuusteoriasta ja sen merkityksestä todellisuuskuvamme perustana

Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Loppusyksyn alustava ohjelma: ks. Jäsentiedotteet
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy