Luonnonfilosofian seura

Esitelmät 1989 - 2013

2015

 • 20.1.2015 18.15-20.00 Tuomo Suntola alustaa aiheesta ”Mihin tieteellinen maailmankuvamme perustuu?”. Alustuksessa tarkastellaan luonnonfilosofian keskeistä kysymystä havaittavan todellisuuden kuvaamisesta. Mikä nykyisessä tieteellisessä todellisuuskuvassamme perustuu havaintoihin, mikä päätelmiin havainnoista ja mikä filosofisiin periaatteisiin?
 • 3.2.2015 18.15-20.00 Antero Langinauer alustaa aiheesta: ”Mielen aivoituksia”. Luonnonfilosofinen psykofyysisen ongelman tarkastelu, jossa pohditaan mielen toimintojen ja aivotoimintojen keskinäistä suhdetta sekä tietoisuuden aika-avaruudellista ulottuvuutta.
 • 17.2.2015 17.00-17.45 Väitöskirjaesittely. Timo Peltola: Haasteet hiukkasten havainnoinnissa. Timo Kertoo Compact Muon Solenoidin (CMS) rakenteesta, kuinka sillä havainnoidaan hiukkasia ja mitä haasteita sen kehityksessä on edessä.
 • 17.2.2015 18.15-20.00 Heikki Sipilä ja Avril Styrman alustavat aiheesta ”Sopivatko havainnot teorioidemme antamiin ennusteisiin? Korjataanko havaintoa vai teoriaa?”. Heikki Sipilä tarkastelee Mars-planeetan olosuhteiden kehitystä viimeaikaisen avaruustutkimuksen valossa, Avril Styrman alustaa keskustelua paradigmojen kehitysten, muutosten ja vertailun ongelmatiikasta.
 • 3.3.2015 18.15-20.00 Pentti Alanen, ”Havaintojen ja teorioiden keskinäisistä riippuvuussuhteista; Ludwik Fleck Thomas Kuhnin edeltäjänä”, Esityksessä tarkastellaan tutkijayhteisön paradigmojen ohjaavaa vaikutusta siihen, miten havainnot jäsentyvät ja millä tavalla havaintojen ja kokeellisen evidenssin tavanmukaisesti katsotaan tukevan tai kritikoivan erilaisia tieteellisiä teorioita. Useimmat esimerkit ovat lääketieteestä, mutta vastaavia esimerkkejä voidaan löytää useimmista empiirisistä luonnontieteistä.
 • 17.3.2015 17:00-18:00 Seuran kevätkokous, jossa käsitellään sääntömääräiset asiat:
  • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  • Esitetään hyväksyttäväksi edellisen hallituksen laatima kertomus Seuran toiminnasta kuluneena vuotena.
  • Esitetään tilit kuluneelta vuodelta sekä tilintarkastajien niistä antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edelliselle hallitukselle.
  • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Vireillä olevaan sääntömuutokseen tehtävät PRH:n pyytämät tarkennukset.
 • 18:15-20:00 Tuomas Tahko alustaa aiheesta ”Naturalistisen metafysiikan mahdollisuudesta”. Metafysiikan metodologia ja ns. 'metametafysiikka' ovat viime aikoina olleet analyyttisen metafysiikan keskiössä. Erityisen polttava on kysymys metafysiikan ja luonnontieteiden suhteesta. Esityksessä tarkastellaan metafysiikkaa todellisuuden rakennetta koskevana tieteenä, antaen erityistä huomiota tieteen ja metafysiikan yhtymäkohdille.
 • 31.3.2015 16:15-20.00 Teemailta: Pragmatismi
  • 16:15 Tervetuloa
  • Prof. Ahti-Veikko Pietarinen: Mitä on PragmatisISmi?
  • Prof. Ilkka Niiniluoto: Pragmatismi ja representaatiot
  • Dos. Erkki Kilpinen: Pragmatismi ihmistieteiden metafilosofiana
  • 17:50 – 18:10 Kahvitauko
  • FT Sami Paavola: Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: Sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana?
  • FM Marko Marila: Pragmatismi ja arkeologia
  • Dos. Pentti Määttänen: Arkikokemus ja tiede pragmatismin näkökulmasta
  • 19:40 Keskustelu ja yhteenvetoa illan alustuksista
 • 14.4.2015 18:15-20.00 Luonnonfilosofian seuran perustajalleen K.V. Laurikaiselle omistetun Juhlakirjan ”K.V. Laurikainen, The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years” julkistaminen. Keskstelua Laurikaisen työssä voimakkaasti esillä olleesta teemasta, Tieteen ja uskontojen suhteesta, alustaa TT Aku Visala.

2014

 • 21.01.14 ONTOLOGIAILTA
  • 15.30-16.10 Ilkka Niiniluoto: Miten ontologista realismia voi puolustaa?
  • 16.10-16.50 Viljo Martikainen: Tieteellinen mentaalinen realismi.
  • 16.50-17.30 Avril Styrman: Temporaalinen kombinatorialismi mahdollisuuden perustana.
  • 17.30-18.00 Kahvitauko
  • 18.00-18.40 Tuomas Tahko: Luonnolliset luokat ja niitten identifiointi
  • 19.40-19.20 Jani Hakkarainen ja Markku Keinänen: Troopit - maailman perustavat rakenneosat.
  • 19.20-20.00 Valtteri Arstila: Voiko värit havaita virheellisesti?
 • 04.02.14 18.15-20.00 Professori Seppo Vainio, Oulun yliopisto: Kommunikaation biologia: Faktoja ja hypoteeseja.
 • 04.02.14 16.15-17.45 Viljo Martikainen. Tieteen tuloksiin rakentuvia selityksiä filosofian ikuisiin ongelmiin. Osa 1. Piirteitä Tieteellisen mentaalisen realismin ihmiskäsityksestä ja ihmisen ontologisesta olemuksesta mentaalisesti ohjautuvana toimijana 
 • 18.02.14 18.15-20.00 Tuukka Tanninen: Linkit kielifilosofian ja luonnonfilosofian välillä. Kommentaattorina Severi Hämäri.
 • 04.03.14 18.15-20.00  Tuomo Suntola & Tarja Kallio-Tamminen: Kvantin olemuksesta.
  04.03.14 16.15-17.45 Viljo Martikainen. Tieteen tuloksiin rakentuvia selityksiä filosofian ikuisiin ongelmiin. Osa 2. Käsitteet ja tietoisuus mielen ja maailman liittyminä, tietoteoria.
 • 18.03.2014 17.00-18.00 Sääntömääräinen vuoden 2014 ensimmäinen vuosikokous.
 • 18.03.2014 18.15-20.00 Eero Rauhala: Fysiikan käsitteistä ja Higgsin hiukkasesta Husserlin  fenomenologian valossa.
 • 01.04.2014 18.15-20.00 Jari Palomäki: Gottfried Wilhelm Leibniz.
 • 01.04.2014 16.15-17.45 Viljo Martikainen. Tieteen tuloksiin rakentuvia selityksiä filosofian ikuisiin ongelmiin. Osa 3. Totuus ja tietoisuuden tilannerelevanssi evoluutioprosessien valintakriteerinä.
 • 15.04.2014 18.15-20.00 Tomi Kokkonen. Luonnonfilosofian olemus.
 • 29.04.2014 18.15-20.00 Heikki Sipilä: Ajan olemuksesta. 
 • 29.04.2014 16.15-17.45 Viljo Martikainen. Tieteen tuloksiin rakentuvia selityksiä filosofian ikuisiin ongelmiin. Osa 4. Arvot, hyvä, hyvyys ja etiikan ongelma.
 • 13.05.2014 18.15-20.00 Viljo Martikainen: Ovatko filosofian ikuiset ongelmat todella ikuisia? Kommentaattorina Severi Hämäri.
 • 22.5.2014 18.00 Opastettu ekskursio Helsingin observatorioon. Vain jäsenille.
 • 16.09.2014 18.15-20.00 Juha Himanka: Fenomenologia ja suhteellisuusteoria.
 • 30.09.2014 16.00-20.00 Kvanttimekaniikan tulkintailta.
  • 16.00-16.50 Paavo Pylkkänen: Kvanttiteoria ja tieteellinen metafysiikka
  • 16.50-17.45 Claus Montonen: Koherentti historia -tulkinta 
   • 17.45-18.15 Kahvitauko
  • 18.15-19.10 Pekka Lahti: Kvanttimekaniikan mittausepätarkkuusrelaatiot
  • 19.10-20.00 Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttimekaniikka ja itämainen filosofia
 • 13-14.10.2014 Toinen Aivot ja mieli, käsitteet ja kieli Symposium. Tieteiden Talo Sali 104.
MAANANTAIN 13.10.2014 OHJELMA
08.00-09.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
09.00-09.10 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja: Avaussanat
09.10-09.50 Emeritusprofessori Simo Knuuttila: Sielun fysiologiaa: Galenos, Descartes, Kant
09.50-10.30 Emeritusprofessori Anto Leikola: Mieli biologin näkökulmasta
10.30-11.10 Akatemiaprofessori Riitta Hari: Aivotutkijan käsitys mielestä.
11.10-11.30 Kahvitauko
11.30-12.00 Dosentti Iiro Jääskeläinen: Mieli psykologin näkökulmasta
12.00-12.30 Professori Lauri Nummenmaa: Tunne mielen ohjaavana rakenteena
12.30-14.00 Lounastauko
14.00-14.30 Professori Harry Scheinin: Anestesia tajunnantutkimuksen työvälineenä
14.30-15.00 Dosentti Paavo Pylkkänen: tietoisuus fyysikon mielessä
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen: Havainto ja tietoisuus aivojen muistiprosessien dynaamisina tuotoksina
16.00-17.30 Paneelikeskustelu

TIISTAIN 14.10.2014 OHJELMA
09.00-09.40 Emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto: Kieli ja itsetietoisuus
09.40-10.20 Professori Eero Castren: Kehittyvät aivot ja mieli
10.20-11.00 Dosentti Jyrki Mäkelä: Kielen häiriöistä ja niiden mielekkäästä hyödyntämisestä
11.00-11.30 Kahvitauko
11.30-12.00 Professori Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto: Tiedostamattomat prosessit ja arkipsykologiset selonteot
12.00-12.30 Professori Minna Huotilainen: Musiikin ja kielen käsitteet aivoissa
12.30-13.30  Lounastauko
13.30-14.00 Professori Timo Honkela, Helsingin yliopisto: Mielien, kielien ja käsitteiden variaatio ja muutos
14.00-14.30 Akatemiaprofessori Risto Ilmoniemi: Mitä aivojen mittaaminen kertoo tietoisuuden tiloista
14.30-15.00 Dosentti Matias Palva: Aivot ja kognitio
15.00-15.30 Kahvitauko
15.30-16.00 Professori Lauri Parkkonen: Ihmisaivot, koneet ja tietoisuus
16.00-16.30 Professori Urpo Nikanne: Mielen ja kielen liittymistä
16.30-17.00 TkT Viljo Martikainen: Ymmärrys ja kielen kontekstiaalisuus käsitteiden dynaamisina ja tilannerelevantteina tuotoksina
 • 28.10.2014 18.15-20.00 Pentti Alanen:  Geometrian ja fysiikan suhteesta; Edmund Husserlin Krisis-kirjan tarkastelua.
 • 11.11.2014 18.15-20.00 Jukka Kekkonen: Lakia ja normit, arvot ja etiikka
 • 25.11.2014 17.00-18.00 Syyskokous.
 • 25.11.2014 18.15-20.00 Viljo Martikainen: Voiko tieteen tuloksiin rakentuva ajattelu rikastaa filosofista keskustelua?
 • 09.12.2014 Pikkujoulu.

2013

 • 22.01.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 TkT Tuomo Suntola: Tieteen lyhyt historia. Kommentaattoreina prof. Tapio Ala-Nissilä ja prof. emeritus Matts Roos.
 • 05.02.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 Emeritusprofessori Juhani Pietarinen: Voiman olemus. Kommentaattorina TkT, Dos. Simo Hemilä. 
 • 19.02.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 Dos. Keith Baverstock: Life as physics and chemistry: a system view of biology.
 • 05.03.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 Prof. Markku Myllykangas & prof. Tapio Ala-Nissilä: Miksi uskomuslääkintään uskotaan vieläkin niin hyvin? 
 • 05.03.2013 sali 309 klo. 16.15-17.00 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 1. Antiikista keskiaikaan. Metafysiikan periaatteet ja empirismi. Mikä kuihdutti antiikin filosofian? Antiikin perintö Eurooppalaiselle tieteelle.
 • 19.03.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 FT Lauri Järvilehto: Intuitio ja systeemiajattelu. Kommentaattorina TkT Viljo Martikainen.
 • 26.03.2013 sali 309 klo. 16.15-17.45 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 2. Kopernikuksesta Newtoniin. Matemaattisen fysiikan ja empirismin läpimurto. Matematiikan vuosisata ja mekaniikan jatkokehitys.
 • 02.04.2013 sali 505 klo. 18.15-20.00 Severi Hämäri: Eräästä empiristisestä käänteestä kielifilosofiassa.
 • 02.04.2013 sali 309 klo. 16.15-17.45 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 3. Sähkömagnetismin hahmottuminen ja haasteet Newtonilaiseen fysiikkaan. Liikkeen kuvaamisen kehityksestä. Tilaus suhteellisuusteorialle. Suhteellinen vai absoluuttinen aika, etäisyys ja lepotila.
 • 16.04.2013 s505 18.15-20.00 Elina Keihänen: Kosmologian nykytila uunituoreiden tulosten valossa.
 • 16.04.2013 sali 505 klo. 16.15-17.45 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 4. Aineen kuvaamisen kehityksestä. Atomin hahmottaminen ja kuvaaminen. Voima vai energia perussuureena. Planckin yhtälöstä kvanttimekaniikkaan. Kvantin käsitteestä. Paikallisen suhde kokonaisuuteen.
 • 14.05.2013 s505 18.15-20.00 Heikki Patomäki: Taloustieteen arvovapaus.
 • 14.05.2013 sali 309 klo. 16.00-17.45 Tuomo Suntolan luentosarja. Fysiikan historia, osa 5.   Tähtitieteestä kosmologiaan, suppeasta yleiseen suhteellisuusteoriaan ja Friedman–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) kosmologiaan. Todellisuuskuvan muodostuminen.
 • 28.05.2013 s505 18.15-20.00 Kahden kosmologian kohtaaminen. Tuomo Suntolan Dynamic Universe mallia vertaillaan standardimalliin. Kommentaattoreina ja Matts Roos ja Tapio Ala-Nissälä.
 • 17.09.2013 Avril Styrman: Taloudellisuuden periaate. Kommentaattoreina  Ahti-Veikko Pietarinen ja Tuomo Suntola.
 • 01.10.2013 Viljo Martikainen: Mentaalisen realismin rooli luonnonfilosofiassa.
 • 15.10.2013 Ari Lehto:  Alkeishiukkasfysiikan lyhyt historia. Kommentaattorina Tapio Ala-Nissilä.
 • 29.10.2013 FT, Dosentti Risto Pitkänen: Estetiikan filosofisia kysymyksiä.
 • 11.-12.11.2013 LFS 25v - KV Laurikaisen Juhlakonferenssi.
  • 11.11.2011 09.00-09.10 Viljo Martikainen, Chairman of The Finnish Society for Natural Philosophy, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja. Opening words. Symposiumin avaus.
  • 11.11.2011 09.10-09.50 Professori Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto. Critical Remarks on K.V. Laurikainen's Natural Philosophy. Kriittisiä huomioita K.V. Laurikaisen luonnonfilosofiasta.
  • 11.11.2011 09.50-10.30 Emeritusprofessori Stig Stenholm: Beyond Reality, Laurikainen and Philosophy. Todellisuuden tuolla puolen, Laurikainen ja filosofia.
  • 11.11.2011 11.00-11.40 Professor Anton Zeilinger, Vienna University, Austria. Qubits and Quantum Teleportation. Qubitit ja kvanttiteleportaatio.
  • 11.11.2011 11.40-12.20 Professor Emeritus Basil Hiley, Theoretical Physics Research Unit, Birkbeck College, University of London, UK. Foundations of Quantum Theory in the Light of Bohmian Non-Commutative Dynamics. Kvanttiteorian perusteet Bohmilaisen ei-kommutatiivisen dynamiikan valossa.
  • 11.11.2011 13.30-14.00 Professori Kari Rummukainen. So the Higgs Boson has been Found, What Then? Higgsin Bosoni on löydetty, mitä sitten?
  • 11.11.2011 14.00-14.30 Professori Pertti Hakonen, Aalto-yliopisto. Electromechanics with Nanosystems. Elektromekaniikkaa nanosysteemeillä.
  • 11.11.2011 15.00-15.30 Dosentti Tuomo Suntola. On the Linkage between Planck's Quantum and Maxwell's Equations. Plackin vaikutuskvantin ja Maxwellin yhtälöiden yhteydestä.
  • 11.11.2011 15.30-16.00 Professori Pekka Lahti, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto. Heisenberg's Error-Disturbance Uncertainty Relation. Heisenbergin virhe-häiriö epätarkkuussuhde.
  • 11.11.2011 16.00-16.30 Dosentti Paavo Pylkkänen, University of Skövde, Sweden and University of Helsinki, Finland. Recent Advances in Quantum Cognition. Kvanttikognition uudet tuulet.
  • 11.11.2011 16.30-17.30 Panel discussion: Open Problems and New Directions in Quantum Physics. Paneelikeskustelu: Kvanttifysiikan avoimia ongelmia ja uusia suuntia. PJ/Chair: Tapio Ala-Nissilä. Osallistujat/participants: Anton Zeilinger, Basil Hiley, Stig Stenholm, Paavo Pylkkänen, Pekka Lahti, Kari Rummukainen.
  • 12.11.2011 09.00-09.30 Lehtori Agnes Airola. How, Where and Why was the Finnish Association for Natural Philosophy Born. Miten, missä ja miksi Luonnonfilosofian seura syntyi. Ääni.
  • 12.11.2011 09.30-10.00 Professori Jussi Rastas. The Thoughts and Plans of Professor K.V. Laurikainen for Improving the Role of Natural Philosophy in Finland. Professori K.V. Laurikaisen ajatuksia ja suunnitelmia luonnonfilosofian aseman edistämiseksi Suomessa.
  • 12.11.2011 10.00–10.30 Yliopistontutkija Claus Montonen. K.V. Laurikainen’s Strategy to Establish the Philosophy of Physics in the University of Helsinki. K.V. Laurikaisen strategia perustaa fysiikan filosofia Helsingin yliopistoon.
  • 12.11.2011 11.00-11.30 Emeritusprofessori Kullervo Rainio. Debates of the Philosophers. Filosofien debatteja.
  • 12.11.2011 11.30–12.00 Emeritusprofessori Kaarle Kurki-Suonio. Discussions with K.V. Laurikainen. Keskusteluja K.V. Laurikaisen kanssa.
  • 12.11.2011 13.30-14.00 Dosentti Simo Hemilä. Conscious Experiences are Coded Brain Information. Tietoiset elämykset ovat koodattua aivoinformaatiota.
  • 12.11.2011 14.00-14.30 Dosentti Tarkko Oksala. A New Knowledge Architecture for Cosmology. Uusi tiedon arkkitehtuuri kosmologialle.
  • 12.11.2011 14.30-15.00 FT Tarja Kallio-Tamminen. K.V. Laurikainen Expanding the Limits of Science. K.V. Laurikainen tieteen rajoja laajentamassa.
  • 12.11.2011 15.30-16.00 TkT Viljo Martikainen, Luonnonfilosofian seuran puheenjohtaja 2006-2013. The Near Past and the Potent­ial Future of Natural Philosophy. Luonnonfilosofian lähihistoria ja sen potentiaalinen tulevaisuus.
  • 12.11.2011 16.00-17.00  Panel Discussion: The Role of Natural Philosophy in the Past and in the Future. Paneelikeskustelu: Luonnonfilosofian rooli menneisyydessä ja tulevaisuudessa. PJ/Chair: Juha Samela. Osanottajat/participants: Kaarle Kurki-Suonio, Claus Montonen, Tarkko Oksala,  Simo Hemilä,  Tarja Kallio-Tamminen ja Viljo Martikainen.


2012

 • 18.09.2012 Dos. Tarkko Oksala: Electromediatiivinen kasvatus, haaste tieteelle ja humanismille. Kommentaattoriana TkT Viljo Martikainen.
 • 04.09.2012 DI Tapio Kulmala: Tyhjiön olemus
 • 15.05.2012 Vierailu ja luento Suomen Pankissa.
 • 02.05.2012 Dosentti Eero Rauhala: Fenomenologia fyysikon näkökulmasta.
 • 17.04.2012 Apulaisprofessori Lauri Parkkonen: Aivokuvantaminen ja tietoisuus
 • 03.04.2012 Professori Tapio Ala-Nissilä: Emergenssi.
 • 20.03.2012 TkT Viljo Martikainen: Ontologia, etiikka ja ihmiskäsitys tieteellisessä mentaalisessa realismissa. Kommentaattoreina Anne Metsälä ja Veikko Salovaara.
 • 06.03.2012 Emeritusprofessori Martti Tiuri: Kestävään energiaan. Sali 505.
 • 21.02.2012 Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimusprofessori Mika Panzar: Kulutus ja talouden liike. Sali 505.
 • 07.02.2012 TIEKEn tutkimus- ja kehittämisjohtaja,TkT Jyrki Kasvi: Informaation, tiedon ja teknologian murros. Sali 505.
 • 24.01.2012 Työterveyslaitoksen johtaja prof. Harri Vainio: Tutkimus ja tieteellinen tieto. Kommentaattorina tutkimusprofessori Jussi Simpura. Sali 505.

2011

2010

 • FT Ahti Lampinen, Näkymätön tulee esiin - kohti uutta informaatiolle, kontekstiriippuvuudelle ja vuorovaikutukselle rakentuvaa maailmankuvaa
 • Dos. Syksy Räsänen, Maailmankaikkeuden muodonmuutoksia
 • Prof. Liisa Keltikangas-Järvinen: Geenit, ympäristö ja persoonallisuus
 • FT Leo Näreaho: Panpsykismi

2009

2008

 • Kauko Sipponen: Perus- ja ihmisoikeuksien elintila
 • Antti Revonsuo: Tietoisuuden ongelma
 • Tapio Tamminen: Darvinismi ideologiana
 • Pentti Haikonen: Konetietoisuus >> linkki esitelmään
 • Arto Annila: Milloin aineeseen syntyi elämä
 • Kaarle Kurki-Suonio ja Aku Visala: Tieteelliset ja uskonnolliset uskomukset elämänhallinnan välineenä
 • Luonnonfilosofian seuran historian tarkastelu. Alustajina Agnes Airola, Kullervo Rainio, Urho Ketvel, Kaarle Kurki-Suonio, Stig Stenholm, Simo Liukkonen, Paul Talvio, Viljo Martikainen, Pekka Jauho, Pekka Tarjanne, Tarja Kallio-Tamminen, Jyrki Tyrkkö, Heikki Mäntylä, Harri Lonka, Ari Lehto ja Tuomo Suntola
 • Ari Lehto, Heikki Sipilä ja Tuomo Suntola: Mitä havainnot ja mallit viestittävät todellisuudesta?
 • Seuran 20v juhlaseminaari 18-19.9.2008 "Natural Sciences and Reality"
 • Eero Hyvönen: Kansallinen FinnONTO ontologiainfrastruktuuri semanttisessa webissä,
  Katri Seppälä: Miksi ja miten ontologioita kehitetään? Kommentit Viljo Martikainen
 • Alpo Kallio: Syövän synty, kommentit Arto Annila
 • Ismo Koponen: Empirismin jäljillä 21. vuosisadan fysiikassa, kommentit Kaarle Kurki-Suonio
 • Christofer Cronström: K.V. Laurikaisen merkitys fysiikan kehityksessä Suomessa, kommentit Pekka Tarjanne ja Antti Siivola

2007

 • Kari Enqvist: Energia, Entropia, Emergenssi – Monimutkaisuuden kulmakivet
 • Risto Ilmoniemi: Suunnattu magneettistimulaatio ja muita uusia aivotutkimusmenetelmiä
 • Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttilainen todellisuus
 • Fred Karlsson: Luonnollisten kielten ontologia
 • Hannu Kurki-Suonio: Kosminen taustasäteily – avain maailmankaikkeuden ymmärtämiseen
 • Jukka Maalampi: Aineen olemuksesta >> linkki esitelmään
 • Risto Nieminen: Gigasta petaan – tietokoneet tieteen palveluksessa
 • Ilkka Niiniluoto: Voiko filosofia olla tieteellistä?
 • Kai Nordlund ja Pekka Koponen: Nanotiede ja nanoteknologia
 • Göte Nyman: Top down vai bottom up: Kohti kokemuksen mittaamista
 • Leena Palotie: Ihmisen genomi ja suomalainen tautiperintö
 • Ahti Salo: Operaatiotutkimus tieteenä ja matemaattinen mallintaminen päätöksenteon tukena
 • Pekka Tarjanne: Kauko-Itä nousee, terveisiä Hanoin ASEM-ICT-ministerikokouksesta
 • Jyrki Tyrkkö ja Tarkko Oksala: Hermann Friedmann, unohdettu filosofi
 • Teppo Turkki: Taiteen ja tieteen tapa tarkastella todellisuutta
 • Seppo Vainio: Kantasolututkimuksen tieteelliset ja filosofiset ongelmat

2006

 • Stefan Djupsjöbacka: Kvanttifysiikan ja teologian kohtaaminen ns. Göttingenin keskusteluissa
 • Pekka Elo: Humanismi ja globaali etiikka
 • Kai Hakkarainen: Koulutuksen ja oppimisen filosofiset ongelmat
 • Katrina Harjuhahto-Madetoja: Tietoyhteiskunnan nykytila ja tulevaisuus
 • Heikki Hyötyniemi: Neokybernetiikka
 • Jukka Häkkinen: Ihmisen stereonäkö ja havaintoprosessi
 • Vesa Kanniainen: Taloustieteen filosofiset ongelmat
 • Hannu H. Kari: Internetin uhkakuvat, niiden taustat ja tekijät
 • Kaarle Kurki-Suonio: Keskustelua aineen olemuksesta
 • Pekka Lahti: Youngin koe ja de Broglien aineaaltohypoteesi
 • Ari Lehto: Voiko aineen rakenteen johtaa Planckin ajasta?
 • Viljo Martikainen: Keskustelua aineen olemuksesta
 • Mikko Paalanen: Mikä tappoi Schrödingerin kissan? Elektroniikkapiirejä kvanttirajalla
 • Jari Palomäki: Käsitteet ja käsitemallit
 • Ilkka Tittonen: Atomioptiikka

2005

 • Eero Castrén: Aivojen geenit
 • Olli Erjanti: Ruumiistairtautumiskokemus — sielun vai mielikuvituksen lentoa?
 • Olli Hallamaa: Myöhäiskeskiajan teologia ja luonmnonfilosofia
 • Olli Ikkala: Pohjalla on tilaa — nanoteknologia ja sen mahdollisuudet
 • Mikko Kaasalainen: Kaaos, yksinkertaisesta monimutkaiseen
 • Vesa Kanniainen: Globaali markkinatalous vs. sosiaalinen vastuu, löytyykö tasapaino?
 • Juha Karhu: Ilmakehän ja jääkausien kehityksen aikataulut
 • Petri Kivenheimo: Tietoisuuden tieteelliset selitykset ja tekoälyn mahdollisuus
 • Osmo Kuusi: Onko tulevaisuuden tutkimuksella ontologista teoriaa?
 • Markus Lammenranta: Keskustelua tietotoriasta
 • Viljo Martikainen: Keskustelua tietoteoriasta
 • Viljo Martikainen: Uusi näkökulma arvo- ja merkitysteorioihin
 • Claus Montonen: Vahvojen vuorovaikutusten teoria
 • Jussi Nuorteva: Tieteen asema ja tulevaisuus EU:ssa ja sen uhat ja mahdollisuudet Suomen tieteelle
 • Leo Näreaho: Selittääkö aivotutkimus Jumala-kokemukset?
 • Kullervo Rainio: Älyn älyäminen
 • Kari Riski: Uusi sähköinen kilogramman prototyyppi
 • Juha Sihvola: Maailmankansalaisen etiikan ongelma
 • Arto Siitonen: Uusi näkökulma arvo- ja merkitysteorioihin
 • Paul Talvio: Mieli ja maailma, todellisuuden monet kasvot

2004

 • Agnes Airola: Wolfgang Paulin tieteellinen elämäkerta No Time to Be Brief
 • Antti Aro: Miksi kolesteroli ja lihavuus ovat ongelma nykypäivän ihmiselle?
 • Li Guangyun: Kungfutselaisuus ja sen vaikutukset nykypäivän Kiinassa
 • Eero Hyvönen: Suomalainen kulttuuri semanttiseen webiin — kohti Semantic web Kalevalaa
 • Tarja Kallio-Tamminen: Katsaus luonnonfilosofian historiaan — lisääntyykö todellisuuden luonnetta koskeva tieto?
 • Urho Ketvel: De Scribenda Historia, historiankirjoituksen vaiheita historianfilosofian sovelluksena
 • Anssi Korhonen: Gottlob Fregen filosofia
 • Matti Kotiranta: Huomioita venäläisestä klassisesta filosofiasta — Millaista filosofia Venäjällä oli ennen kuin marxilaisuus mullisti yhteiskunnan?
 • Pekka Lahti: Uusinta tietoa Heisenbergin epätarkkuusperiaatteesta 6.5.2004
 • Heiko Lassek: Qi-käsitteen kehitys taolaisuuden filosofiassa ja lääketieteessä
 • Simo Liukkonen: Ilya Prigoginen ajatuksia ajan käsitteestä luonnon irreversiibelien prosessien pohjalta
 • Viljo Martikainen: Käsitteet mielen maailman avaimina
 • Heikki Mäntylä: Tieto, totuus ja tiede
 • Heikki Niini: Niinin suvun edustajat tieteen saralla
 • Tarkko Oksala: Todellisuuden arkkitehtuuri — emergenssi, kompleksisuus, hierarkia, organisaatio
 • Jari Palomäki: Uuno Saarnion filosofia
 • Paavo Pylkkänen: Onko tajunnalla ja aineella sama arkkitehtuuri?
 • Kullervo Rainio: Kognition dynamiikan kvanttimekaaninen kuvaus
 • Jussi Rastas: Kirjan Anton Zeilinger: Einsteins Schleier. Die neue Welt der Quantenphysik esittely
 • Mikko Sams: Aistimus, havainto ja aivoprosessit. Miten aivot yhdistävät nähtyä ja kuultua puhetta
 • Jouko Seppänen: Elämä, mieli, tietoisuus ja maailmankuva
 • Johan Silén: Bahaismi
 • Tapio Tamminen: Pahan viehätys — natsismin ja terrorin lähteillä
 • Martti Tiuri: Maailman energiatulevaisuus
 • Martti Tiuri: Suomen tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet

2003

2002

2001

 • Agnes Airola: Kari Enqvistin kirjan Valo ja varjo arviointi
 • Agnes Airola: Sami Pihlströmin kirjan Usko, järki ja ihminen arviointi
 • Marja Aittamaa: Tuotanto-organismien jalostusmenetelmistä, esimerkkinä Saccharomyces-hiiva
 • Paavo Hynninen: Luonnon vihreät pigmentit elämää ylläpitävinä tekijöinä
 • Jouni Issakainen: Saaren kirjan filosofia
 • Tuija Jatakari: Daimon-käsitteestä antiikin kreikkalaisessa ajattelussa. 10.5.2001
 • Petri Järveläinen: Ihminen, eläin, kone. 5.4.2001.
 • Ilkka Kieseppä: Loogis-analyyttisen filosofian varhaishistoriasta Friedrich Stadlerin Wienin piiriä käsittelevän kirjan pohjalta
 • Timo Kuivanen: Vedanta — Intian filosofian ydin
 • Seppo Laurema: Paavi Johannes Paavali II:n näkemys evoluutiosta
 • Tarja Liljeström: Vesi maailmankaikkeudessa
 • Pertti Lindfors: Looginen empiorismi, filosofia ja politiikka
 • Olli Lounela: Linus-järjestelmästä
 • Heikki Niini: Maan työ: Ihmisen elämä geologisen kehityksen kahleissa
 • Esa Nikunen: Dioksiinit ja muut Itämeren piirissä esiintyvät haitalliset aineet
 • Matti Ollila: Nikola Tesla ihmisenä ja keksijänä
 • Heikki Rauvala: Geenit ja aivojen toiminta
 • Rainer Rosengren: Muurahaisyhteiskunta
 • Hannu Salovaara: Funktionaaliset elintarvikkeet
 • Jouko Seppänen ja Tarja Kallio-Tamminen: Vaikutelmia Skövdessä elokuussa 2001 pidetystä kansainvälisestä tajunnan tutkimuksen konferenssista
 • Pentti Simola: Maailmankatsomusten perusteet
 • Jyrki Siukonen: Emanuel Swedenborgin luonnonfilosofia
 • Risto Soramies: Islamilainen maailmankatsomus
 • Paul Talvio: Alustus keskusteluun Kari Enqvistin kirjasta Valo ja varjo. 15.3.2001.
 • Paul Talvio: Mestaritietäjä; Miten tietoisuus syntyy Antonio Damasion näkemyksen pohjalta
 • Paul Talvio: Mieli ja Maailma. 6.4.2000 ja 11.10.2001.
 • Pekka Tarjanne: Tietoyhteiskunnan riskeistä ihmisyydelle
 • Jouko Tuomisto: Dioksiinien haittavaikutukset
 • Juha Varto: Mitä ei saa tutkia?

2000

 • Liisa Ahtee: Vuoden 2000 lääketieteen Nobelin palkinnon saajat ja heidän työnsä
 • Peter Berglund: Ultramatalat lämpötilat, miten niitä aikaansaadaan ja mitataan?
 • Peter Engelhardt: Molekulaarinen elektronimikroskopia ja tietokonetomografia solurakenteiden tutkimuksessa
 • Sami Franssila: Vuoden 2000 fysiikan Nobelin palkinnon saajat ja heidän työnsä
 • Pekka Huhtinen: Onnen tiede — käsitys onnellisuudesta japanilaisen uususkonnon mukaan
 • Janne Ignatius: Kosmologian tutkimuksen näkymiä
 • Timo Kaitaro: Diderot ja filosofian medikalisaatio
 • Tarja Kallio-Tamminen: Vierailu Cambridgen yliopistossa syksyllä 1999
 • Vladimir Katasonov: The problem of infinite and the boundaries of science
 • Soile Keränen: Geenit, kehitysbiologia ja muodon evoluutio
 • S. Albert Kivinen: Lukutaitoista luonnonfilosofiaa. Luonnonfilosofian peruskysymyksiä
 • Esa Kuismanen: Evolutiivinen näkökulma solujen kalvoliikenteeseen
 • Taneli Kukkonen: Filoponoksen äärettömyysargumentit, maailmanikuisuus ja luotuisuus
 • Päiviö Latvus: Ymmärryksen siivet — miksi tiede on länsimaista?
 • Raimo Lehti: Suhteellisuusteoriasta ja aika-avaruudesta
 • Viljo Martikainen: Käsitteet ja tiedon ulottuvuudet
 • Heikki Mäntylä: Eipä aikaakaan… Huomioita ajan olemuksesta. 30.11.2000
 • Herman Parland: Eräs lännen ja idän filosofian kohtaaminen
 • Pentti Passiniemi: Vuoden 2000 kemian Nobelin palkinnon saajat ja heidän työnsä
 • Panu Raatikainen: Onko ihmisestä riippumatonta todellisuutta olemassa?
 • Tommi Raij: Ihmisaivojen kognitiota tukevat hermoverkot
 • Markku Roinila: G. W. Leibniz ja dynamiikka. 16.11.2000. Kaavio: Leibnizin voimat.
 • Matts Roos, Tapani Perko, Timo Tuomivaara, Tuomo Suntola ja Ari Lehto: Onko suhteellisuusteorian lähtöolettamuksille vaihtoehtoja? Paneelikeskustelu
 • Jouko Seppänen: Maailmankuvan yhdentyminen antiikista nykyaikaan — yhtenäisteorioiden esihistoriaa ja filosofiaa
 • Jouko Seppänen: Wienin piiri perintö ja uudelleenherääminen — vaikutelmia HOPOS 2000 -kokouksesta Wienissä 6.–9.7.2000
 • Pentti Simola: Olemassaolosta
 • Tuomo Suntola: Dynaaminen Universumi — uusi näkökulma aikaan ja avaruuteen
 • Paul Talvio: Mielen ja kehon vuorovaikutus fyysisissä suorituksissa
 • Paul Talvio: Ajan filosofiaa ja fysiikkaa. 30.11.2000.
 • Tuula Tanska: Tietoisuuden arvoitus
 • Timo Tuomivaara: Millä perusteella mallia voi väittää toista paremmaksi?
 • Turkka Tuomi: Vuoden 2000 fysiikan Nobelin palkinnon saajat ja heidän työnsä
 • Risto Vilkko: Matematiikan alkuperästä ja perusluonteesta John D. Barrowin kirjan Lukujen taivas pohjalta
 • Niklas Wahlberg: Kasvisystematiikan uudet näkymät

1999

 • Marita Airakorpi: Opettajani Sven Krohn
 • Christoffer Gefwert: Wittgensteinin maailmankuva.
 • K. V. Laurikainen Wolfgang Paulin luonnonfilosofian analysoijana. Esitelmä Luonnonfilosofian seuran 10-vuotisjuhlaseminaarissa 25.2.1999.
 • Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttimekaniikka ja luonnonfilosofia
 • Jaakko Kaprio: Kaksostutkimuksen rooli sairauksien etiologian selvittämisessä
 • Hannu H. Kari: Sähköisen viestinnän tulevaisuuden näkymät
 • Krister Karttunen: Mikä on Euroopan unionin Natura 2000 -ohjelma?
 • Seppo Karttunen: Fuusiotutkimuksen tulevaisuuden näkymiä
 • Soile Keränen: Arvio Richard Dawkinsin kirjasta Sokea kelloseppä
 • Urho Ketvel: Dagewesenes Dasein — historian hahmottamisesta
 • S. Albert Kivinen: Sven Krohnin näkemys persoonallisesta identiteetistä
 • Konstantin Korotkov: Uusi synergeettinen lähestymistapa ihmisen entropian arvioimiseksi ja sen kokeellinen ilmaisu Kirlian-efektiin perustuvalla GDV-tietokonetekniikalla (engl.)
 • Rudolf Larenz: Tarviiko Kvanttiteoria tulkintaa tai perustelua?
 • Päiviö Latvus: Miksi Galilei, vaan eivät muslimit …?
 • Seppo Laurema: Immanuel Kantin Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels kolmas osa vuodelta 1755
 • Seppo Laurema: John Polkinghornen esitelmän Physics and the Meaning of the Universe kriittinen tarkastelu
 • Raimo Lehti: Fysikaalisten teorioiden matemaattinen metafysiikka
 • Pertti Lindfors: Matematiikan ja reaalitieteiden totuussemantiikka ja loogisempiristinen metafysiikkakritiikki
 • Pertti Lindfors: Loogisen empirismin ja dialektisen materialismin debatti
 • Jukka Maalampi: Vuoden 1999 fysiikan Nobelin palkinnon saajat Gerardus ‘t Hooft ja Martinus Veltman
 • Claus Montonen: Kvarkkien vankeus
 • Heikki Mäntylä: Luomiskertomus eli demiurgina tietokoneessa
 • Ilkka Niiniluoto: Sven Krohnin asema suomalaisessa filosofiassa
 • Eero Ojanen: Hyvyyden filosofia
 • Vesa Olkkonen: Vuoden 1999 fysiologian ja lääketieteen Nobelin palkinnon saaja Günter Blobel
 • Antti-Veikko Perheentupa: Aine, energia ja informaatio ihmisen toteutumisessa
 • Petteri Pietikäinen: C.G. Jung ja symboliset muodot
 • Martti Pitkänen: Uusia ajatuksia avaruuden ja alkeishiukkasten rakenteesta
 • Pentti Pulkkinen: Mitä auringonpilkut kertovat?
 • Terho Pursiainen: Oikeudenmukaisuus
 • Kullervo Rainio: Olemisen porteilla vai portin pielessä?
 • Mikko Salmela: ‘Varsinainen minä’ Erik Ahlmanin ja Sven Krohnin etiikassa
 • Martti Siirala: Mitä on realiteetti
 • Paul Talvio: Ihminen, mestarimallintaja
 • Heikki Uusitupa: Mikä on luonnonlain puolue?
 • Seppo Varis: Simpanssiparvesta kulttuuriyhteisöön, ajatuksia ihmisen kehityksestä ja tulevaisuudesta

1998

 • Pauli Annala: Filosofian ja luonnonfilosofian välinen suhde vanhalla ja keskiajalla
 • Kari Enqvist: Onko kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa?
 • Jaana Hallamaa: Luterilaisen kirkon ja tieteen suhteista
 • Erkki Huhmar: C.G. Jungin kollektiivisesta tiedostamattomasta
 • Rauno Hämäläinen: Uskon ja tiedon suhde Laurikaisen ajattelussa
 • Kai Kaila: Aivot rakentavat maailman
 • Vilho Kallioinen: Äänteiden muodostaminen
 • Ilkka Kieseppä: Yksinkertaisuuden tieteenfilosofinen ongelma ja Akaiken informaatiokriteeri
 • Torsti Kivistö: Futurologia
 • Heikki Kupi: F.C.S. Schiller — unohdettu pragmatisti
 • Olli Kuusinen: Maailmalle ekosähköä, lämpöä, lannoitetta sopivista jätteistäkin ekosähköllä
 • Kari Lagerspetz: Tarkoituksenmukaisuus elävässä luonnossa ja sen selitykset
 • Rudolf Larenz: Tiede ja katolinen kirkko
 • Päiviö Latvus: Tieteen suhde uskontoon uudella ajalla
 • Ari Lehto: Mikrosysteemitekniikoista ja niiden sovelluksista
 • Matti Leisola: Skeptikko arvioi evoluutioteoriaa
 • Jyrki Muona: Eliöiden luokittelu uusimpien tutkimusten valossa
 • Matti Myllykoski: Ylösnousemususko tieteen ja uskonnon näkökannalta
 • Heikki Mäntylä: Havainnot ja mittaukset — esteenä olevaisen ymmärtämisessä ja maailmankuvan luomisessa?
 • Jussi Nuorteva: Missä suomalaiset opiskelivat ennen Turun Akatemian perustamista?
 • Mikko Paalanen: Pohdintoja fysiikan tutkimuksen uusista suunnista
 • Martti Paloheimo: Henkilökohtainen puheenvuoro
 • Matti Pitkänen: Mitä on topologinen geometrodynamiikka?
 • Veikko Purmonen: Tiede ja ortodoksinen kirkko
 • Terhi Pursiainen: Sigfridus Forsius ja hänen Physica-teoksensa vuodelta 1611
 • Kullervo Rainio: Miten tietoisuus säätelee aivojaan - Ecclesin mukaan. 1.10.1998.
 • Kullervo Rainio: Ulottuvuudet, invarianssit ja olemassaolo 
 • Jussi Rastas: Mikä oli Richard Feynmanin tulkinta interferenssikokeista?
 • Jouko Seppänen: Elämänkäsityksen filosofia ja oppihistoria
 • Tuomo Suntola: Universumin kuvaaminen dynaamisella rakennemallilla
 • Osmo Tammisalo: Mikä on luonnonvalinnan yksikkö?

1997

 • Matti Bergström: Aivot ja fysiikan mittausongelma
 • Kari Enqvist: Kvanttikenttäteorioiden maailmankuva
 • Rauno Hämäläinen: K.V. Laurikainen — fyysikko, filosofi, uudistaja
 • Erkki Huhmar: Laurikaisen ja Jungin suhteista
 • Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttimekaniikkaa humanisteille
 • Tarja Kallio-Tamminen: Laurikainen ja kvanttimekaniikan kööpenhaminalainen tulkinta
 • Ilkka Kieseppä: Laurikainen ja tieteenfilosofia
 • Seppo Laurema: Max Planck fyysikko ja luonnonfilosofi
 • Ari Lehto: Kolmiulotteinen aika ja aineen ominaisuudet
 • Ismo Lindell: Sähkömagnetismin neljä vallankumousta 1800-luvulla
 • Eeva Martikainen: Laurikainen ja teologia
 • Raija Mattila: Mesopotamialaisten matematiikka
 • Heikki Niini: Mikä on ihmisen hyvä? — geologin näkökulma
 • Aarne Parikka: Hiilen ja ravinteiden kiertokulusta luonnossa
 • Sami Pihlström: Tiede ja todellisuus
 • Kullervo Rainio: Tapahtumisen yleinen kuvaus; Tieteitten välinen todennäköisyysmatemaattinen tarkastelu
 • Jussi Rastas: C.F. von Weizsäcker ja kvanttimekaniikan tulkintaongelma
 • Jussi Rastas: Vuorovaikutuksettomasta kvanttimittauksesta
 • Veikko Salovaara: Vuorovaikutusten maailma ja etiikka. 6.3.1997
 • Jouko Seppänen: Itsejärjestymisilmiöiden historiaa ja filosofiaa
 • Totte Vadén: Neurolingvistinen prosessointi ja ihmisten vuorovaikutus

1996

 • Anssi Elenius: Luominen trinitaarisen Jumalan vapaana ja jatkuvana toimintana Wolfhart Pannenbergin mukaan
 • Anssi Elenius: Pannenbergin luomiskäsitys
 • Olli Hallamaa: Antiikin ja keskiajan luonnonfilosofia
 • Jaakko Kajamaa: Mitä hyötyä rakennemalleista on?
 • Tarja Kallio-Tamminen: Dualismista komplementaarisyyteen
 • Tarja Kallio-Tamminen: Niels Bohr luonnonfilosofina
 • Heikki Kirjavainen: Kantin filosofian vaikutus teologian ja luonnontieteen kohtaamiseen
 • Kaarle Kurki-Suonio: Modernin fysiikan perushahmojen synty ja kehitys
 • Päiviö Latvus: Länsimaisen tieteen kehitys suhteutettuna Aasian vuosituhantiseen pysähtyneisyyteen
 • K.V. Laurikainen: Kvanttifysiikan todellisuuskäsitys
 • Anto Leikola: Darvinismi ja edistysusko
 • Pertti Lindfors: Eino Kailan perinne suomettumisen kourissa
 • Pertti Lindfors: Johtaako moderni luonnontiede teismiin, ateismiin vai agnostisismiin?
 • Pertti Lindfors: Klassiset universaalifilosofiat, ajankohtainen tieteenteoria ja järkevä tiedepolitiikan teoria
 • Matti Luoma: Usko ja järki, Jeesus ja Buddha
 • Tapio Luoma: Torrencen ajatuksia luonnontieteen ja teologian suhteesta
 • Tapio Luoma: Inkarnaatio ja fysiikka
 • Kullervo Rainio: Tietoisuus ja todellisuus
 • Veikko Vainio: Pohdiskelua ruumiillisen sairastamisen mielekkyydestä
 • Jouni Viiri: Voimakäsityksen historiaa ja opiskelijoiden käsityksiä voimasta
 • Mikko Yrjönsuuri: Descartesin dualismi ja sen vaikutus tieteelliseen ajatteluun

1995

 • Antti Alhonsaari: Tiede ja uskonto — mutta millainen uskonto?
 • Eero Byckling: Mikä on filosofian tutkimuskohde ja mikä on sen metodi?
 • Ilkka Kieseppä: Kaksi ongelmaa totuudenkaltaisuuden ja approksimaation teoriassa
 • Johannes Lehtonen: Psykoanalyyttinen käsitys tiedostamattomasta
 • Pauli Pylkkö: Ainutkertaisen kielen kritiikki ja kognitiotieteen kritiikki
 • Reijo Työrinoja: Kausaliteettikäsitystä koskenut keskustelu myöhäiskeskiajalla

1994

 • Lilli Alanen: Kartesiolainen järki ja tekoälyn älyttömyys
 • Harald Arnkill: Järjen ja tunteen väri
 • Juhana Blomstedt: Kuunteleva silmä
 • Kaisa Broner-Bauer: Arkkitehtuuri ja kulttuurin arkkityypit
 • Rauno Hämäläinen: Valon maailma
 • Toivo Jaakkola: Kosmologian tila ja näköalat
 • Urho Ketvel: Kuolevan imperiumin sielunmaisemaa — 400-luvun Rooma
 • Kuutti Lavonen: Todellisuus ja tunne
 • Pertti Lindfors: Marxilaiseen dialektiikkaan liittyvän matematiikan ja luonnontieteiden filosofian kritiikki
 • Raimo Rask: Newtonin ja Goethen väriteorioista
 • Oliver Whitehead: Behavioural patterns

1993

 • Erkki Huhmar: Paulin filosofia ja introverttisuus tieteessä
 • Tapio Hyvönen: Putnamin metafyysisestä ja sisäisestä realismista
 • Rauno Hämäläinen: Joensuun traditio fysiikan kansainvälisten konferenssien järjestämisessä
 • Hannu Kurki-Suonio: Kosminen taustasäteily — ikkuna maailmankaikkeuden alkuhetkiin
 • K.V. Laurikainen: d’Espagnat ja avoin realismi
 • K.V. Laurikainen: Kvanttimekaniikan tulkintaongelma symposioiden 1992 valossa
 • Eeva Martikainen: Uskonnon ja tieteen suhteista
 • Claus Montonen: Kokeellinen luonnontiede, todellisuus ja luonnonfilosofian umpikuja
 • Veikko Rantala: Kvanttimekaniikka ja realismi
 • Jouko Seppänen: Systeemifilosofia ja tieteen maailmankuva
 • Stig Stenholm: Arkkityypit ja Pauli
 • Karri Sunnarborg: Niels Bohr ja transsendentaalifilosofia
 • Juha Varto: Tekninen tiedonintressi ja silleen jättämisen filosofia Heideggerilla

1992

 • Timo Honkela: Tekoälyn suuntauksia ja niihin liittyviä filosofisia kysymyksiä, erityisesti kielen käsittelyn kannalta
 • Erkki Huhmar: C.G. Jung ihmisten henkisten vaistojen ja arkkityyppien löytäjänä
 • Tapio Hyvönen: Maailma kielessä — kieli maailmassa
 • Fred Karlsson: Merkityksen ongelma ihmisen ja tekoälyn kannalta
 • Tarmo Kunnas: Uskonnon humanistiset tavoitteet
 • Karri Sunnarborg: Skolimowskin tiede- ja yhteiskuntakriittisiä huomioita
 • Ilkka Tuomi: Tieteen rajat ja todellisuus
 • Leena Vilkka: Luonnon itseisarvot

1991

 • Stefan Djupsjöbacka: Evoluutio, mutaatiot, teologia
 • Carl Ehlers: Maankuoren, merien ja ilmakehän evoluutio
 • Mikael Fortelius: Evoluutio paleontologin silmin
 • Gunnar af Hällström: Tahdonvapauden ongelma antiikin ajattelussa
 • Raili Kauppi: Kokemus ja näkemys
 • Raimo Keskinen: Maailmankaikkeuden alkuarvot ja evoluutio
 • Pekka Lahti: Kvanttimekaniikan perusteista Joensuun symposioiden valossa
 • K.V. Laurikainen: Evoluutio ja teleologia
 • K.V. Laurikainen: Kööpenhaminalaisen filosofian näkökulma
 • Raimo Lehti: Lumikiteet ja maailmankuvat
 • Anto Leikola: Paleontologi ja luonnonfilosofi Pierre Teilhard de Chardin
 • Pekka Pamilo: Näkökulma geneettiseen evoluutioon
 • Paavo Pylkkänen: Kvanttiteorian ontologisesta tulkinnasta
 • Kullervo Rainio: Todellisuus viesteinä
 • Veikko Rantala: Tieteellinen muutos ja kvanttifysiikka
 • Pekka Sauri: Onko olemassa vihreää filosofiaa?
 • Matti Sintonen: Evoluutioteoria: paradigma, sopimus vai salaliitto?
 • Holger Thesleff: Platonin metafysiikka
 • Jyrki Tyrkkö: Hermann Friedmann ja luonnonfilosofia

1990

 • Ulla Ahmavaara: Ihmiskuva ja kasvatus
 • Erkki Huhmar: Todellisuuskäsitystemme tiedostamattomista juurista
 • Gunnar af Hällström: Hengenmiesten käsitys ruumiillisuudesta
 • Raili Kauppi: Todellisuus ja kokemus
 • Erkki Lähde: Elämmekö ekokatastrofissa, kuka kantaa vastuun?
 • Ari Lehto: Periodinen aika ja aineen stationääriset ominaisuudet
 • Pertti Lindfors: Invarianssi ja suhteellinen yksinkertaisuus kokemustieteiden teorioiden totuuskriteerinä
 • Matti Luoma: Carl Gustav Jung ja Intia
 • Jussi Rastas: Entropia-käsite termodynamiikassa
 • Stig Stenholm: Wolfgang Pauli fyysikon näkökulmasta
 • Jaana Venkula: Tieteen, taiteen ja uskonnon pradigmat
 • Reijo Wilenius: Rudolf Steinerin filosofia

1989

 • Matti Bergström: Aivojen fysiologiasta
 • Matti Bergström: Tiede ja arvot
 • Erkki Huhmar: Mitä tiedämme tiedostamattomasta?
 • Raili Kauppi: Whiteheadin filosofiasta
 • Raimo Keskinen: Kosmologisten teorioiden tieteellisestä pätevyydestä ja filosofisesta merkityksestä
 • S. Albert Kivinen: Kantin luonnonfilosofia
 • Martti Kuokkanen: Reduktionismi
 • Anto Leikola: Kehitysajatus biologiassa

Luetteloon ei sisälly lukuisia prof. K.V. Laurikaisen opetustoimintaan liittyvien seminaarien yhteydessä vuosina 1985–1996 pidettyjä esitelmiä.

 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy