Luonnonfilosofian seura

2015


Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 6/2015

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

10.11. 2015 klo 16.15 – 20.0016.15 – 20.00 on ohjelmassamme syyskauden teemailtana, jossa muistamme 100-vuotiasta suhteellisuusteoriaa. Albert Einstein esitti kuuluisan yleisen suhteellisuusteoriansa ensi kertaa Preussin Tiedeakatemian kokouksessa 25.11.1915.  Teemaillan aloittaa prof. Tapio Markkanen klo 16.15 kertomalla tähtitieteen tilasta teorian syntyaikaan, Dos. Hannu Kurki-Suonio esittelee teorian synnyn ja sisällön. Kahvitauon jälkeen klo 18.20 tarkastelen puheenvuorossani teorian perustana olevia olettamuksia ja niiden mahdollista uudelleenarviointia nykyisen tietämyksen valossa. Illan päätteeksi on varattu runsaasti aikaa keskusteluun. Illan puheenjohtajana toimii prof. Ari Lehto. Teemaillan ohjelma on nähtävissä Seuran verkkosivulla www.lfs.fi. Teemailta pidetään Tieteiden talon isossa salissa 104.

24.11.2015 pidetään Seuran sääntömääräinen syyskokous salissa 505 klo 17.00 – 18.0017.00 – 18.00. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a.       Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

b.       Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

c.       Esitetään hyväksyttäväksi hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten. Liite 1.

d.       Päätetään jäsenmaksun suuruus.

e.       Valitaan Seuran hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja joka kolmas vuosi, kumpikin erovuoronsa mukaan.

f.        Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

g.       Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varamies seuraavaa kalenterivuotta varten.

h.       Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksen jälkeen klo 18.15 FT Matti Huttunen esitelmöi ”Musiikin ja musiikinteorian kytköksistä luonnontieteisiin”.

8.12.2015  pidetään seuran Pikkujoulukokoontuminen Tieteiden talolla salissa 505. Tarjoilusta vastaa Tiedekahvila, illan menu löytyy verkkosivultamme. Tapahtumaan ilmoittaudutaan lähettämällä Seuran sihteerille sähköposti osoitteeseen juha.samela@pivotal.fi otsikolla "Pikkujoulut" ja maksamalla 40 € seuran tilille, Nordea FI3510193000204652 käyttämällä viitenumeroa 15121. Tilaisuus on tarkoitettu Seuran jäsenille – jollet jo ole jäsen, vielä ehdit liittyä päästäksesi mukaan!

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Puheenjohtaja


Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 5/2015

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Seuran syyskauden esitelmäillat pidetään seuraavasti, listassa esitelmöitsijät ja alustava otsikko:

15.9.2015     LL Antero Langinauer, Huolenkantama huolenkantaja; psykofyysisen varhaiskehityksen
                     luonnonfilosofinen tarkastelu.

29.9.2015     LL Jyrki Tyrkkö ja Antti Miettinen, Epigenetiikka.

13.10.2015   FT Juha Samela, Tietokonemallinnus fysiikan työvälineenä.

27.10.2015   Prof. Kaarle Kurki-Suonio, Hahmottamisen dynamiikka empiirisen tieteen metodin perustana.

10.11.2015   Teemailta 16.15-20.0016.15-20.00: Yleinen suhteellisuusteoria 100 vuotta (sali 104), Prof. Tapio Markkanen
                     (Tähtitiede yleisen suhteellisuusteorian synnyn aikaan), Dos. Hannu Kurki-Suonio (Yleisen
                     suhteellisuusteorian synty ja sisältö), TkT Tuomo Suntola (Suhteellisuusperiaate ja ekvivalenssiperiaate
                     suhteellisuusteorian perustana).

24.11.2015   Syykokous klo 17.00, klo 18.15 Matti Huttunen, musiikin ja luonnontieteiden kytkennöistä.

8.12.2015     Pikkujoulukokoontuminen Tieteiden talolla.
 
Esitelmätilaisuudet pidetään vanhaan tapaan Tieteiden talossa, salissa 505 klo 18.15-20.0018.15-20.00. Poikkeuksena on yleisen suhteellisuusteorian teemailta 10.11., joka pidetään 1. kerroksen suuressa salissa 104 klo 16.15-20.0016.15-20.00.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Luonnonfilosofian seuran 25v. juhlakirjan e-kirjaversio on nyt vapaasti ladattavissa LFS:n sivulta http://www.lfs.fi/julkaisuja/. Painettu kirja on myynnissä Tiedekirjakaupassa Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki.

P.S. Muistittehan jäsenmaksun 2015! Jäsenmaksu, 20 € (opiskelijat 10 €), maksetaan tilille FI35 1019 3000 2046 52 (Nordea) viitenumerolla 20158. Seuran esitelmätilaisuuksiin osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä – jäsenmaksutulot ovat kuitenkin edellytys Seuran toiminnan jatkuvuudelle.

Alkusyksyn terveisin,
Puheenjohtaja

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 4/2015

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Loppukevään ohjelma:

14.4.2015 18:15 – 20:00. Pitkään vireillä ollut juhlakirja Seuran 25-vuotistaipleesta julkistetaan ensi tiistaina alkavassa tilaisuudessa, jossa keskustelua Laurikaisen työssä voimakkaasti esillä olleesta teemasta tieteen ja uskontojen suhteesta alustaa teologian tohtori Aku Visala. Juhlakirjan K.V. Laurikainen, The Finnish Society for Natural Philosophy 25 Years sisällysluettelon ja lyhyen esittelyn voi avata linkistä
http://www.protsv.fi/lfs/e-books/LFS_25_Laurikainen_info.pdf

28.4.2015 18.15 – 20:00. Tarja Kallio-Tamminen, Meditaation vaikutus mitattaviin aivotoimintoihin. FT Tarja Kallio-Tamminen kertoo EEG-avusteisen meditaation projektistaan, jossa ihmisen sisäistä todellisuutta hahmotetaan sekä subjektiivisen että objektiivisen metodin kautta. Suoritetuissa aivomittauksissa on käytetty Andrew ja Alexander Fingelkurtsin kehittämää, qEEG-analytiikkaa hyödyntävää BrainMind Audit™ mittausta.

28.4.2015 17:00 – 17:45. Väitöskirjaesittely. Tuomas Pernu: Kausaalinen selittäminen naturalistisessa mielenfilosofiassa, https://helda.helsinki.fi/handle/10138/42035

12.5.2015  16:15 – 20:00 Teemailta: Filosofian ja empiirisen tieteen kohtaaminen.

16:15   Tervetuloa

            Jaakko Hintikka: Luonnonfilosofia kvanttiteoriassa ja kvanttiteoria luonnonfilosofiassa.

            Juha Himanka: Edmund Husserlin tieteen kriisistä.

            Avril Styrman: Suhteellisuusperiaate ja absoluuttinen samanaikaisuus.

17:50   Kahvitauko 20 min

            Ari Lehto: Periodin kahdentuminen: Metafysiikkaa vai empirismiä?

            Tuomo Suntola: Voidaanko fysikaalista todellisuutta kuvata ymmärrettävästi?

Keskustelua illan teemasta

26.5.2015   18:15 – 20:00. Heikki Mäntylä, Olemassaolosta arkiajattelulla. Fenomenologinen näkökulma todellisuuden ilmenemisestä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan.


Kaikki tilaisuuden pidetään vanhaan tapaan Tieteiden talossa, salissa 505.
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan,

Puheenjohtaja

PS: Muistittehan jäsenmaksun 2015! Jäsenmaksu, 20 € (opiskelijat 10 €), maksetaan tilille FI35 1019 3000 2046 52 (Nordea) viitenumerolla 20158.

PPS: Vastikään on ilmestynyt kevään teemaan liittyvät kolme artikkelia julkaisusarjassa The International Journal of Astrophysics and Space Science, Special Issue (March 2015):
Quantum Vacuum, Fundamental Arena of the Universe: Models, Applications and Perspectives:

Tuomo Suntola, Ari Lehto, Tarja Kallio-Tamminen, Heikki Sipilä
Fundamental Concepts − from Force to Energy

Ari Lehto
On the Planck Scale and Properties of Matter

Tuomo Suntola
The Dynamic Universe – Space as a Spherically Closed Energy System


Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 3/2015

Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 3/2015

Jäsenmaksu 2015

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet.

Vuoden 2015 jäsenmaksu, 20 € (opiskelijoilta 10 €) maksetaan viitenumerolla 20158, tilille FI35 1019 3000 2046 52 (Nordea).

Seuran toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön; myös seuran toiminnan rungon muodostavien esitelmätilaisuuksien puhujat ovat tuoneet arvokkaan panoksensa talkoohengessä. Seuran tilaisuudet ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille – ja maksuttomia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Pienistä toimintakustannuksista huolimatta jäsenmaksutulot ovat Seuran toiminnalle välttämättömät esitelmätilaisuuksien ja teemailtojen, symposiumien ja muiden tilaisuuksien ja jäsenistölle tarjottavien palveluiden kustannusten kattamiseksi.

PuheenjohtajaLuonnonfilosofian seuran jäsentiedote 2/2015

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät.

Vuosi 2015 on alkanut aktiivisen osallistumisen merkeissä – sali on ollut jokseenkin viimeistä paikkaa myöten täynnä ja keskustelu on ollut vilkasta. Maaliskuun ohjelma jatkaa empirian ja metafysiikan kohtaamisen ongelman tarkastelua: Tarvitsemmeko kattavia filosofia periaatteita vai riittääkö havaintojen matemaattinen kuvaus – riittääkö omaksuttujen teoriarakenteiden täydentäminen vai tarvitaanko uudenlaisia näkökulmia?

Maaliskuun ohjelma:

3.3.2015

18:15 – 20:00 Prof. emeritus Pentti Alanen alustaa aiheesta ”Havaintojen ja teorioiden keskinäisistä riippuvuussuhteista; Ludwik Fleck Thomas Kuhnin edeltäjänä”, Esityksessä tarkastellaan tutkijayhteisön paradigmojen ohjaavaa vaikutusta siihen, miten havainnot jäsentyvät ja millä tavalla havaintojen ja kokeellisen evidenssin tavanmukaisesti katsotaan tukevan tai kritikoivan erilaisia tieteellisiä teorioita. Useimmat esimerkit ovat lääketieteestä, mutta vastaavia esimerkkejä voidaan löytää useimmista empiirisistä luonnontieteistä.

17.3.2015

17.00 – 17:45 Seuran kevätkokous. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteellään PRH:n esittämät tarkennukset Seuran uusiin sääntöihin.

18:15 Dos. Tuomas Tahko alustaa aiheesta ”Naturalistisen metafysiikan mahdollisuudesta”. Metafysiikan metodologia ja ns. 'metametafysiikka' ovat viime aikoina olleet analyyttisen metafysiikan keskiössä. Erityisen polttava on kysymys metafysiikan ja luonnontieteiden suhteesta. Esityksessä tarkastellaan metafysiikkaa todellisuuden rakennetta koskevana tieteenä, antaen erityistä huomiota tieteen ja metafysiikan yhtymäkohdille.

31.3.2015 Teemailta: Pragmatismi

16:15 Tervetuloa

Prof. Ahti-Veikko Pietarinen: Mitä on Pragmatisismi?

Prof. Ilkka Niiniluoto: Pragmatismi ja representaatiot

Dos. Erkki Kilpinen: Pragmatismi ihmistieteiden metafilosofiana

17:50 – 18:10 Kahvitauko

FT Sami Paavola: Abduktiivinen malli ja serendipiteetti: Sattumat vai päättely tieteellisen keksimisen perustana?

FM Marko Marila: Pragmatismi ja arkeologia

Dos. Pentti Määttänen: Arkikokemus ja tiede pragmatismin näkökulmasta

19:40 Keskustelu ja yhteenvetoa illan alustuksista

 

Tilaisuudet pidetään salissa 505, Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, Helsinki 00170.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan,

Puheenjohtaja


Luonnonfilosofian seuran jäsentiedote 1/2015

Hyvät Luonnonfilosofian seuran jäsenet ja ystävät.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Seuran syyskokouksessa 25.11.2014 valitun hallituksen kokoonpano muodostui seuraavaksi:

Tuomo Suntola (puheenjohtaja), Tarkko Oksala (varapuheenjohtaja), Juha Samela (sihteeri), Kari Kosonen (taloudenhoitaja), Tarja Kallio-Tamminen, Antero Langinauer, Viljo Martikainen, Avril Styrman, Jyrki Tyrkkö.

Luonnonfilosofian seura aloittaa tänä vuonna 27. toimintavuotensa. Sääntöjensä mukaisesti seuran tarkoituksena on edistää luonnontieteiden ja niiden sovellusten herättämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta. Seura on keskustelufoorumi sekä tieteen ammattilaisille että yleisemmin luonnontieteistä kiinnostuneille; seura pyrkii aktivoimaan keskustelua eri tieteenalojen välillä. Toiminnan lähtökohdaksi sopivat Aristoteleen Metafysiikan alkusanat: ”Luonnostaan, jokainen ihminen haluaa tietää”. Luonnonfilosofi erottaa todellisuuden ja kuvaksen todellisuudesta: tieteellinen teoria on kuvaus todellisuudesta, itse todellisuus on kuvauksesta riippumaton. Luonnonfilosofi välttää väittelyä oikeassa olemisesta, ensisijaisesti kuvaus tai teoria valottaa todellisuutta tarkemmin tai epätarkemmin, laajemmin tai suppeammin, ymmärrettävästi tai vähemmän ymmärrettävästi – harvoista tai moninaisista olettamuksista lähtien.

Kevään esitelmätilaisuudet pidetään vanhaan tapaan joka toinen tiistai Tieteiden talossa salissa 505, klo 18.15 – 20.0018.15 – 20.00.

Tammi – helmikuun ohjelma:

20.1.2015 Tuomo Suntola alustaa aiheesta ”Mihin tieteellinen maailmankuvamme perustuu?”. Alustuksessa tarkastellaan luonnonfilosofian keskeistä kysymystä havaittavan todellisuuden kuvaamisesta. Mikä nykyisessä tieteellisessä todellisuuskuvassamme perustuu havaintoihin, mikä päätelmiin havainnoista ja mikä filosofisiin periaatteisiin?

3.2.2015 Antero Langinauer alustaa aiheesta: ”Mielen aivoituksia”. Luonnonfilosofinen psykofyysisen ongelman tarkastelu, jossa pohditaan mielen toimintojen ja aivotoimintojen keskinäistä suhdetta sekä tietoisuuden aika-avaruudellista ulottuvuutta.

17.2.2015 Heikki Sipilä ja Avril Styrman alustavat aiheesta ”Sopivatko havainnot teorioidemme antamiin ennusteisiin? Korjataanko havaintoa vai teoriaa?”. Heikki Sipilä tarkastelee Mars-planeetan olosuhteiden kehitystä viimeaikaisen avaruustutkimuksen valossa, Avril Styrman alustaa keskustelua paradigmojen kehitysten, muutosten ja vertailun ongelmatiikasta.

Hallitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia Seuran aihepiiriin sopivista esitelmäaiheista ja luennoitsijoista.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan,

PuheenjohtajaYou'll need Skype CreditFree via Skype
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy