Luonnonfilosofian seura

In English


2020

32. toimintavuosi

Puheenjohtaja:
Tarkko Oksala
p. +358 44 5444 873
tarkko.oksala@gmail.com

Sihteeri:
Juha Samela
p. +358 50 5567 176
juha.samela@pivotal.fi

Hallitus:
Juha Himanka
Tarja Kallio-Tamminen (vpj)
Kari Kosonen (taloud)
Arto Mutanen
Tarkko Oksala (pj)
Eero Rauhala
Juha Samela (siht)
Esa Soini
Keijo Viitaharju

Pankkiyhteys:
Nordea Pankki Oyj
Helsinki-Kruununhaka
Tilinumero:
FI3510193000204652
Y-tunnus 1104153-7

Seuran jäsenmaksu 2020,
20 € (opiskelijat 10 €) maksetaan Seuran tilille viitenumerolla 20200.

LIITY JÄSENEKSI!

Hallitukset sivut

Luonnonfilosofian seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajien yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään. Seura on kiinnostunut eri tieteenalojen saavutuksista sekä teorioista jotka pyrkivät kuvaamaan todellisuutta ennakkoluulottomasti eri näkökulmista.  Seura ei sitoudu kritiikittä vallitseviin paradigmoihin eikä fysikalistiseen viitekehykseen vaan on avoin perustelluille vaihtoehdoille, joissa ilmaistaan selkeästi ja kokonaisvaltaisesti teorian metafyysinen ydin eli sen taustaoletukset, sekä sen empiirinen kattavuus eli mitä se ennustaa tai selittää. Seuran säännöt.

Kokoukset. Päämääränsä toteuttamiseksi Seura järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä konferensseja. Seura kokoontuu syys- ja kevätkaudella esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin joka toinen tiistai, yleensä klo. 18:15-20:00 Tieteiden talon salissa 505, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Yleisöllä on näihin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Seura järjestää myös laaja-alaisia poikkitieteellisiä symposioita, luentosarjoja ja teemailtoja. Alla on luettelo Seuran tulevista tilaisuuksista. Katso myös luettelo menneistä tilaisuuksista. Useista tilaisuuksista on audio- tai videotaltiointi. Voit myös osallistua keskusteluun Seuran Facebook-ryhmässä.

Historia. Seura sai alkunsa Helsingin yliopiston ydinfysiikan professori K.V. Laurikaisen 1980-luvulla pitämistä seminaareista. Seuran toiminnasta julkaistiin vuonna 2015 perustajalleen K.V. Laurikaiselle omistettu 25-vuotishistoria, joka on saatavissa kovakantisena Tiedekirjan myymälästä sekä e-kirjana. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Jäsenet. Liity jäseneksi. Jos olet Seuran jäsen ja sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai et ole saanut Seuran sähköpostitiedotteita viime kuukausina, ilmoita sähköpostiosoitteesi Seuran sihteerille. Seurassa oli vuoden 2018 lopussa 163 jäsentä. Tietosuojaseloste.

Mitä on luonnonfilosofia? Luonnonfilosofian keskeinen tehtävä on muodostaa ymmärrettävä todellisuuskuva: ymmärtää todellisuutemme olemusta ja käyttäytymistä, ja ymmärtää ihmisen rooli siinä. Luonnonfilosofia toteuttaa tätä tehtävää pyrkimällä laaja-alaisesti analysoimaan ja ymmärtämään luonnontieteiden (kuten fysiikka, biologia, kemia, neurotieteet) teorioiden perustana olevia filosofisia lähtöolettamuksia (postuloituja luonnolakeja, aksioomeja, selittämättömiä selittäjiä), niiden käytettämiä matemaattisia ja muita malleja sekä teorioiden tuottamia tuloksia ja johtopäätöksiä todellisuutemme luonteesta. Luonnonfilosofisesta näkökulmasta filosofian ja luonnontieteen erillään oleminen ei ole maailman ymmärtämisen ja tieteellisen maailmankuvan kehityksen kannalta optimaalista. Luonnonfilosofiassa filosofia ja luonnontietede ovat yhdessä ja täydentävät toisiaan: filosofisella pohdinnalla ja analyysillä on paljon annettavaa luonnontieteiden perusteiden selvittämisessä; yhtä lailla, luonnontieteen tuloksilla on paljon annettavaa filosofialle.


Luonnonfilosofian seuran syksyn 2020 ohjelma


Tilaisuuksien pitoa rajoittavat edelleen Tieteiden talon määräykset. Tämän hetken tiedon mukaan saliin 505 saadaan ottaa 18 henkilöä ja isoon saliin 104 vain 35 henkilöä. Olemme saaneet suuremman salin kolmeen tilaisuuteen ohjelmassa mainitun mukaan. Todennäköisesti joudumme ottamaan käyttöön ilmoittumismenettelyn syksyn tilaisuuksiin, koska osanottajamäärä on rajoitettu. Menettelystä lähetämme tiedotteen elo-syyskuun vaihteessa. Rajoitukset saattavat myös muuttua siihen mennessä. Kaikki tilaisuudet kuitenkin videoidaan, joten ne ovat jälkikäteen katsottavissa Youtubessa, kuten monet aiemmistakin tilaisuuksista.


15.09.2020
17.00-18.00
sali 505
Seuran Kevätkokous
15.09.2020
18.15-20.00

sali 505
Samuli Siltanen: Teollisuusmatematiikka. VIDEO
29.09.2020
18.15-20.00

sali 505
Arto Annila: Kaiken maailman kvantit. Tarja Kallio-Tamminen haastattelee Arto Annilaa uuden kirjansa teemoista. Haastattelijan laatiman kirjaesittelyn voi lukea täältä.  VIDEO
13.10.2020
18.15-20.00

sali 104
Avril Styrman, Tuomo Suntola, Tarja Kallio-Tamminen, Heikki Sipilä: Unification in Physics and Philosophy proceedings julkaisun esittely. VIDEO.
27.10.2020 18.15-20.00
sali 505
Martin Heidegger ja luonnontiede
  • Jussi Backman: Heidegger ja modernin luonnontieteen metafyysiset lähtökohdat
  • Eero Rauhala: Johdattelua Heideggerin ajatteluun fysikaalisesta objektista
Pandemiatilanteen vuoksi videoidaan esiintyjien toiveesta ilman yleisöä.
10.11.2020
18.15-20.00
sali 104
Tarja Kallio-Tamminen: Kvanttikognitio. Kvanttikognitiolla tarkoitetaan kvanttifysiikan perustavien lainalaisuuksien soveltamista psykologiseen ja kognitiotieteelliseen tutkimukseen. Teorian uudet piirteet kuten superpositiotilat, epälokaalisuus, ja ei-kommutatiiviset operaatiot osoittivat klassisen fysiikan kuvailutavan riittämättömäksi. Tilastollisen kvanttilogiikan myötä olioiden väliltä paljastui uudenlaisia epälokaaleja yhteyksiä. Lähestymistapa sopii luontevasti mielen ilmiöihin, joita ei voi jakaa selkeästi toisistaan riippumattomiin osatekijöihin. Kvanttikognitiota on sovellettu mm. mielentiloja, havaintoja, päättelyä, informaation prosessointia ja päätöksentekoa koskeviin kysymyksiin. Tällöin saadaan kiinnostavaa aineistoa myös aivojen ja mielen suhdetta koskevaan filosofiseen keskusteluun. Esitys pohjautuu C.B. Germannin poikkitieteelliseen väitöskirjaan A psychophysical investigation of quantum cognition: an interdisciplinary synthesis.

Johanna Blomqvist: kommenttipuheenvuoro.

Live Stream
23.11.2020
16.00-17.00
sali 104
Seuran Syyskokous
23.11.2020
17.15-20.00
sali 104

Teemailta: Ajan arvoitus. Aika on yksi vielä ratkaisemattomista tieteen ongelmista. Kukaan ei näytä tietävän mitä aika oikein on, vaikka lukemattomat filosofit, teologit ja fyysikot ovat pohtineet ajan luonnetta antiikin ajoista lähtien. 

Esa Soini: Mitä aika on - tietääkö kukaan? Yleiskatsaus ajan arvoituksen ratkaisuyrityksistä ja pohdiskeluja ajan luonteesta.  Käydään läpi Aristoteleen, Augustinuksen, Isaac Newtonin, Arthur Eddingtonin, Albert Einsteinin ja Stephen Hawkingin käsityksiä ajasta. Esiin tulee myös uudempia kvanttifysiikkaan perustuvia teorioita ajasta. Aikaan liittyy monia filosofisia kysymyksiä.  Onko aika lineaarista vai syklistä? Miksi muistamme menneisyyden, mutta emme tunne tulevaisuutta? Onko ajalla alku ja loppu? Voimmeko matkustaa ajassa? Lopuksi pohditaan, onko aikaa ollenkaan olemassa.

Juha Himanka: Poincaren ja Einsteinin debatti ajasta.

Matias Slavov: Nykyhetki eternalismissa. Pohdin esitelmässäni, millä tavalla nykyhetki on olemassa. Oletan eternalismin ja sitä tukevan suhteellisuusteorian viitekehyksen. Eternalismin mukaan ajalliset sijainnit ? mennyt, nykyinen ja tuleva ? ovat yhtä todellisia. Jos 'nyt' määritellään kahden tapahtuman samanaikaisuuden avulla, kahden paikanluontoisesti erotettavan tapahtuman aikajärjestys on suhteellinen. Mikä tekee nykyisyyttä koskevista väitteistämme totta? Lähestyn ongelmaa näkökulmarealismin avulla, ja väitän, että näkökulman valinta tekee nykyhetkeä koskevat arvostelmamme tosiksi. 'Nyt' ei ole olemassa absoluuttisesti, universaalisti eikä objektiivisesti, vaan suhteellisesti, paikallisesti ja subjektiivisesti.

Avril Styrman: Leibniziläinen ratkaisu vs. suhteellisuusteorian tulkitsemisprosessi. Filosofit ovat pohtineet suhteellisuusteoriaan pohjaavan aikakäsityksen luonnetta jo lähes sadan vuoden ajan, eikä tällä prosessille ole näkyvissä loppua. Minkowski space-time on yhteisesti hyväksytty lähtökohta, mutta tämän lisäksi mistään suurista kysymyksistä ei ole yhteisymmärrystä: (1) Onko entropia pätevä selitys ajan suunnalle? (2) Kulkeeko aika, ja jos niin mikä selittää ajan kulun? Vai onko ajan kulun kokemus illuusio ja mikä selittää illuusiomme? (3) Mitkä seuraavista ovat olemassa: menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus? Vaikka eternalismi missä menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus ovat yhtälailla olemassa on perinteinen tulkinta, on se haastettu viime aikoina. Esitelmässä käydään läpi keskeiset selitysvaihtoehdot ja niiden yhteydet. Suhteellisuusteoria myös tunnetusti tuhoaa absoluuttisen samanaikaisuuden, ja sen myötä ymmärrettävän todellisuuskuvan. Vastakohtaisesti, absoluuttinen samanaikaisuus on voimassa Suntolan DU mallissa ja se on yhteensopiva presentismin kanssa. Ajan kulku voidaan selittää DU:n viitekehyksessä Leibniziläisittäin, ja ajan suunta tulee kaupan päälle.

Keskustelu ja yleisön kysymykset


Live Stream
08.12.2020
18.15-20.00
sali 104
Juha Samela: Mikä rooli on laskennallisella fysiikalla luonnontieteellisessä selittämisessä? Perinteisesti fysiikka jaetaan kokeelliseen ja teoreettiseen fysiikkaan, jotka luonnollisesti muodostavat yhden kokonaisuuden. Teoriat eivät saa olla ristiriidassa luotettaviksi katsottujen kokeellisten tulosten kanssa. Viimeksi kuluneen puolen vuosisadan aikana kokeellisen ja teoreettisen fysiikan rinnalle on tullut laskennallinen fysiikka. Kysymys on fysikaalisten järjestelmien simuloinnista tietokoneella. Esitelmässä tarkastellaan ensin, miltä osin simulointi on eri asia kuin teorioiden matemaattisten mallien numeerinen ratkaiseminen. Sitten tarkastellaan simulointien merkitystä nykyiselle fysiikan tutkimukselle. Osoittautuu, että luotamme nykyisin monessa asiassa simulointimallien antamaan näkemykseen, mikä voi jopa vaikuttaa maailmankuvaamme. Erityisesti silloin, kun ilmiön kokeellinen tutkiminen on teknisesti tai muuten mahdotonta, pyritään ilmiöstä saamaan näkemys simulointien avulla. Tämä tuo eteemme monia tieteenfilosofia kysymyksiä. Voimmeko sanoa "tietävämme", jos olemme onnistuneet mallintamaan ilmiön tietokoneelle? Mitkä ovat luotettavaa näkemystä tarjoavan simulointimallin kriteerit? Jos osa mallista perustuu esimerkiksi neuroverkkotekniikkaan, tuottaako malli sellaista ymmärrystä fysikaalisista ilmiöistä, että voimme sanoa sitä luonnon toiminnan ymmärtämiseksi siten kuin tämä ymmärtäminen perinteisessä mielessä käsitetään? Yksinkertaistaako laskennallinen fysiikka kuvaamme kosmoksesta vai tapahtuuko päinvastoin?
Live Stream
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy