Luonnonfilosofian seura

In English


2020

32. toimintavuosi

Puheenjohtaja:
Tarkko Oksala
p. +358 44 5444 873
tarkko.oksala@gmail.com

Sihteeri:
Juha Samela
p. +358 50 5567 176
juha.samela@pivotal.fi

Hallitus:
Juha Himanka
Tarja Kallio-Tamminen (vpj)
Kari Kosonen (taloud)
Arto Mutanen
Tarkko Oksala (pj)
Eero Rauhala
Juha Samela (siht)
Esa Soini
Keijo Viitaharju

Pankkiyhteys:
Nordea Pankki Oyj
Helsinki-Kruununhaka
Tilinumero:
FI3510193000204652
Y-tunnus 1104153-7

Seuran jäsenmaksu 2020,
20 € (opiskelijat 10 €) maksetaan Seuran tilille viitenumerolla 20200.

LIITY JÄSENEKSI!

Hallitukset sivut

Luonnonfilosofian seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää luonnontieteiden ja niiden sovellusten synnyttämien filosofisten kysymysten harrastusta ja tutkimusta, toimia eri tieteenalojen edustajien yhdyssiteenä näiden kysymysten valaisemisessa ja edistää yhteistoimintaa heidän välillään. Seura on kiinnostunut eri tieteenalojen saavutuksista sekä teorioista jotka pyrkivät kuvaamaan todellisuutta ennakkoluulottomasti eri näkökulmista.  Seura ei sitoudu kritiikittä vallitseviin paradigmoihin eikä fysikalistiseen viitekehykseen vaan on avoin perustelluille vaihtoehdoille, joissa ilmaistaan selkeästi ja kokonaisvaltaisesti teorian metafyysinen ydin eli sen taustaoletukset, sekä sen empiirinen kattavuus eli mitä se ennustaa tai selittää. Seuran säännöt.

Kokoukset. Päämääränsä toteuttamiseksi Seura järjestää keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä konferensseja. Seura kokoontuu syys- ja kevätkaudella esitelmä- ja keskustelutilaisuuksiin joka toinen tiistai, yleensä klo. 18:15-20:00 Tieteiden talon salissa 505, osoitteessa Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki. Yleisöllä on näihin tilaisuuksiin vapaa pääsy. Seura järjestää myös laaja-alaisia poikkitieteellisiä symposioita, luentosarjoja ja teemailtoja. Alla on luettelo Seuran tulevista tilaisuuksista. Katso myös luettelo menneistä tilaisuuksista. Useista tilaisuuksista on audio- tai videotaltiointi. Voit myös osallistua keskusteluun Seuran Facebook-ryhmässä.

Historia. Seura sai alkunsa Helsingin yliopiston ydinfysiikan professori K.V. Laurikaisen 1980-luvulla pitämistä seminaareista. Seuran toiminnasta julkaistiin vuonna 2015 perustajalleen K.V. Laurikaiselle omistettu 25-vuotishistoria, joka on saatavissa kovakantisena Tiedekirjan myymälästä sekä e-kirjana. Seura on Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen.

Jäsenet. Liity jäseneksi. Jos olet Seuran jäsen ja sähköpostiosoitteesi on muuttunut tai et ole saanut Seuran sähköpostitiedotteita viime kuukausina, ilmoita sähköpostiosoitteesi Seuran sihteerille. Seurassa oli vuoden 2018 lopussa 163 jäsentä. Tietosuojaseloste.

Mitä on luonnonfilosofia? Luonnonfilosofian keskeinen tehtävä on muodostaa ymmärrettävä todellisuuskuva: ymmärtää todellisuutemme olemusta ja käyttäytymistä, ja ymmärtää ihmisen rooli siinä. Luonnonfilosofia toteuttaa tätä tehtävää pyrkimällä laaja-alaisesti analysoimaan ja ymmärtämään luonnontieteiden (kuten fysiikka, biologia, kemia, neurotieteet) teorioiden perustana olevia filosofisia lähtöolettamuksia (postuloituja luonnolakeja, aksioomeja, selittämättömiä selittäjiä), niiden käytettämiä matemaattisia ja muita malleja sekä teorioiden tuottamia tuloksia ja johtopäätöksiä todellisuutemme luonteesta. Luonnonfilosofisesta näkökulmasta filosofian ja luonnontieteen erillään oleminen ei ole maailman ymmärtämisen ja tieteellisen maailmankuvan kehityksen kannalta optimaalista. Luonnonfilosofiassa filosofia ja luonnontietede ovat yhdessä ja täydentävät toisiaan: filosofisella pohdinnalla ja analyysillä on paljon annettavaa luonnontieteiden perusteiden selvittämisessä; yhtä lailla, luonnontieteen tuloksilla on paljon annettavaa filosofialle.


Luonnonfilosofian seuran kevään 2021 ohjelma

Ohjelma on alustava, Covid epidemiasta johtuen. Katso aiempia tilaisuuksia YouTubessa.


9.2.2021 18.15-20.00
sali 104
Johanna Blomqvist: Hypertodellisuus. FT Johanna Blomqvistin Hypertodellisuus (Basam Books, 2020) on muistutus tieteen haasteista ja rajoista. Moderni tiede on tuottanut tarkkoja malleja ja teorioita mutta kuitenkaan ihmistä ja tietoisuutta ei ole kyetty kytkemään teorioiden kuvaamaan todellisuuteen. Luennolla Johanna Blomqvist kertoo kirjastaan ja esittää näkökulmansa, jossa yhdistyy fyysikon teoriatuntemus, omat kokemukset ja oivallukset sekä monet yllättävätkin käytännön kokeiden tarkastelut.

-Mitä todella tiedämme todellisuudesta?
-Mikä yhteys todellisuudella ja tietoisuudella on?
-Elämmekö simulaatiossa?
23.2.2021 18.15-20.00
sali 104

Leila Haaparanta: Väittää vai vaieta? – Filosofia ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden etiikka.  Väittämisen teoriat ovat yksi filosofisen tutkimuksen kohde. Filosofit pohtivat, mitä pitää edellyttää, jotta se, mitä sanotaan tai kirjoitetaan, voidaan esittää totena. Tässä esitelmässä kysymys esitetään erityisesti filosofeille itselleen: siinä kysytään, mitä filosofien pitäisi vaatia omilta väitteiltään osallistuessaan yhteiskunnalliseen keskusteluun. Modernissa valistuksen perinteessä ja myös nyky-yhteiskunnassa filosofeilta edellytetään julkista järjenkäyttöä, joka toisaalta kyseenalaistaisi ennakkoluuloja ja osoittaisi niiden ristiriitoja ja toisaalta tuottaisi uusia väitteitä ja vaikuttavia näkemyksiä ihmisestä, luonnosta ja yhteiskunnasta. Esitelmässä tarkastellaan nykyisiä väittämisen teorioita ja pohditaan niiden avulla, milloin filosofi saa esittää väitteitä, milloin hänen pitäisi vaieta ja mitä julkisella järjenkäytöllä oikeastaan tarkoitetaan.

9.3.2021 18.15-20.00
sali 104
Markus Rantala: Masennuksen biologia
23.3.2021 18.15-20.00
sali 104
Juha Himanka: uuden kirjan esittelytilaisuus
6.4.2021 18.15-20.00
sali 104
Ismo Koponen: Fysiikan käsitteet. Mielestä maailmaan vai päinvastoin?
20.4.2021 18.15-20.00
sali 104
Ilpo Halonen: TBA
4.5.2021 18.15-20.00
sali 104
Tuomo Suntola: Havaintojen teoriasidonnaisuus fysiikassa ja kosmologiassa
11.5.2021 18.15-20.00
sali 104
Vallan käyttö tieteessä. Yhteistilaisuus Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kanssa.
 
© 2007 - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy